Transparența veniturilor salariale -septembrie 2022

Nr. 10770/26.09.2022

30.09.2022

 

 

 

 

Lista tuturor funcţiilor din cadrul Aparatului de specialitate

 al Primarului municipiului Beius si din cadrul institutiilor subordonate,  în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

 

 

         Funcţii de demnitate publică –  indemnizația lunară stabilită conform  Anexei IX – lit. C din Legea – cadru 153/2017

 

                 Functia

 

Salariul de baza-lei

Nr.beneficiari majorare indemnizatie cf.art.16 al.2 din Legea nr.153/2017

(25%)/suma

 

Primar

12.480 1 pers./3120 lei

 

Viceprimar

 

10.400

1 pers./2600 lei

 

 

 

Funcţii publice – drepturi salariale stabilite  conform  art. 11 din Legea – cadru 153/2017  și HCL nr. 11/2019

 

              Functia

 

                Studii Salariul de baza – lei

Nr.beneficiari  majorare salariala cf art.15 din Legea nr.153/2017

CFP (10%)/suma

Nr.beneficiari  majorare salariala cf art.16 al.1 din Legea nr.153/2017

 

 

Secretar generalal unitatii administrativ-teritoriale

 

 

S

10.052    

 

Arhitect-sef II

 

S

 

9.996

   

 

Director executiv II

 

S

 

9.827

 

1 pers./

216 lei

 

 

Sef serviciu II

 

S

 

9.129

1 pers./

913 lei

 

 

Sef birou II

 

S

 

8.661

   

 

Auditor grad profesional superior gr.5

 

 

S

 

7.023

   

 

Auditor grad profesional asistent

gr.5

 

S

 

 

5.626

   

 

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional superior gr.5

 

S

 

 

6.968

  4 pers.

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional superior gr.4

 

 

S

6.798

1 pers./

680 lei

1 pers

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional superior gr.3

 

 

S

 

6.632

  2 pers.

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional principal gr.5

 

 

S

 

6.121

   

 

Consilier/polițist local,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional principal gr.4

 

S 5.972    

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional principal gr.2

 

 

S

 

5.549

1 pers/555 lei 4 pers.

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional asistent gr.5

 

 

S

 

5.277

   

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional asistent gr.4

 

 

S

 

5.148

   

Consilier/polițist local,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional asistent gr.2

 

 

S

 

4.783

   

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional asistent gr.1

 

 

S

 

4.555

   

Consilier,consilier juridic, inspector, consilier achiziții publice -grad profesional debutant gr.baza

 

S 3.559    
Referent grad  profesional superior ,gr.5

 

M

4.577

 

1pers./

458 lei

 

 

 

 

 

 

 

   Funcţii  contractuale – drepturi salariale stabilite  conform art. 11 din Legea – cadru nr. 153/2017 și HCL nr.11/2019

 

 

Functia

 

Studii

 

Salariul de baza – lei

 

Nr.beneficiari  majorare salariala cf art.16 al.1 din Legea nr.153/2017

 

 

Inspector de specialitate, -gradul IA gr.5

 

S

5.129  

 

Inspector de specialitate, -gradul IA gr.4

 

S

 

5.004

 
Inspector de specialitate, -gradul IA gr.2 S 4.650  

 

Inspector de specialitate, -gradul I gr.4

 

S

 

 

4.719

 

 

Inspector de specialitate, -gradul I gr.2

S 4.385  

 

Referent IA,gr.5

M 4.229  
Ingrijitor gr.4 G 3.925  
Ingrijitor gr.5 G 4.023  
Sofer I gr.3 M 3.884  

 

Funcţii  contractuale  – Biblioteca muncipiului Beius drepturi salariale conform  art.38, alin. (3), lit. a)   din Legea – cadru nr. 153/2017

 

Functia Studii

Salariul de baza – lei

 

Bibliotecar gradul IA gr.5 S 5011
Bibliotecar gradul II gr.3 S 4789

 

 

 

Funcţii  contractuale  – Muzeul muncipiului Beius- drepturi salariale conform  art.38, alin. (3), lit. a)   din Legea – cadru nr. 153/2017

 

Functia Studii

Salariul de baza – lei

 

Muzeograf gradul IA gr.5 S 6770
Documentarist gr.5 S 4434

 

Funcţii  contractuale  – compartiment Casa de cultura – drepturi salariale conform  art.38, alin. (3), lit. a)   din Legea – cadru nr. 153/2017

 

Functia Studii

Salariul de baza – lei

 

Referent IA S 5464
Referent IA S 5464

 

 

 

Funcţii  contractuale  – Cabinete medicale scolare- drepturi salariale conform  art.38, alin. (3), lit. b)   din Legea – cadru nr. 153/2017 si Hg.nr.153/2018-actualizata

 

Functia Studii Salariul de baza – lei Nr.beneficiari  spor conditii deosebite stres sau risc/suma

Medic primar gr.5

 

S 15.253 1pers/1830 lei
Medic primar gr.4 S 14.881

1 pers./

1786 lei

Asistent medical principal gr.5 PL 4.857 5 pers./583 lei
Asistent medical principal gr.4 PL 4.739 3 pers./569 lei
Mediator sanitar M

3.906

 

1 pers./125 lei

 

Funcţii  contractuale  – Asistenti personali- drepuri salariale conform  art.38, alin. (3), lit. a)   din Legea – cadru nr. 153/2017

 

Functia

 

Studii Salariul de baza – lei  
Asistent personal gr.0 G 2.550    
Asistent personal gr.1 G 2.632    
Asistent personal gr.2 G 2.656    
Asistent personal gr.3 G 2.762    
Asistent personal gr.4 G 2.887    
Asistent personal gr.5 G 2.931    
 

 

In baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde lista funcţiilor din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Beius si din cadrul institutiilor subordinate, tinand cont de urmatoarele :
a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conform tabelului de mai sus;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:

– conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%

– conform art.16 alin.1 din Legea nr.153/2017, personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

-conform art.16 alin.2 din Legea nr.153/2017, indemnizaţiile lunare a primarului şi viceprimarului unităţilor administrativ – teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora:
– în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în anul 2022 se vor acorda vouchere de vacanţăprevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteiaacordarea indemnizatiei de hrana se va face conform art. 18, alin (1) din Legea nr. 153/2017,se va acorda potrivit art.18 din Oug 91/2017,astfel :

Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12 – a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin excepţie, pentru personalul Poliţiei Locale, s-a aprobat acordarea normei de hrană, astfel:
-funcţii publice specifice de poliţist local – Norma 6, valoare financiară 32 lei/zi calendaristică;

(e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; nu este cazul

(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora
-conform art.11, alin. 4) din legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli;
– conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.
– conform art. I, alin. (5) din O.U.G. nr. 130 din 17.12.2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conform căruia, în anul 2022, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
– conform alin. (2) , art. I din O.U.G. nr. 130 din 17.12.2021, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora,
prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2021