Solicitare lemne de foc pentru sezonul 2023-2024

Solicitare lemne de foc pentru sezonul rece  2023-2024

Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele care
completează o cerere tip, pusă la dispoziție prin Compartimentul Registratura și Relații cu Publicul- respectiv se poate descărca ( de mai jos)

din cadrul Primăriei Municipiului Beiuș, în perioada 1 februarie – 31 martie a fiecărui an calendaristic și
îndeplinesc criteriile de acordare prevăzute în Regulamentul de acordare a materialului lemnos
destinat valorificării către populația Municipiului Beiuș.

Prevederile regulamentului propus spre aprobare se aplică în vederea distribuirii cantității anuale
maxime de material lemnos – lemn de foc ce se poate vinde către populația Municipiului Beiuș,
pentru consumul propriu al persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate economică în sensul
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Temei legal:

– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 – art. 6 alin. 4 – pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
materialului lemnos din fondul forestier proprietate publica,
– art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. r, art. 136 alin. 8, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CERERE PENTRU ACORDARE DE LEMNE DE FOC