Secretar

Secretarul municipiului

SCROFAN ALINA STELIANA

RESPONSABILITĂŢI  SECRETAR:

  • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
  • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
  • organizeazş arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
  • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
  • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
  • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
  • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale, în condiţiile legii.

Administrație

Află mai multe informații