Regulament acordare sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult

Regulament acordare sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate

pentru finanțarea cultelor pentru anul 2022.

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,codul fiscal,adresa,numărul de
telefon,telefon/fax sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primăria Beiuș, cod fiscal 4794567,str.P-ța Samuil
Vulcan, nr.14,Beiuș,județul Bihor,telefon 0259/321935, fax 0259/321273,email:primaria.beiuș@cjbihor.ro.
În baza art.16 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general,Municipiul Beiuș face cunoscută intenția de atribuire de contracte de
finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru finanțarea unităților
de cult pentru anul 2022.
Reglementări legale:
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
-O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea
nr. 125/2002;
-H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
-Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului
Beius, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin HCL
nr.186/08.09.2021, au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.
HCL nr.326/2022 prin care s-a aprobat alocarea sumelor pentru finanțarea unităților de cult de pe raza
Muncipiului Beiuș
Suma totala alocată pentru finanțarea unităților de cult este de 70 mii lei .
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Beiuș pentru sprijinirea
unitatilor de cult este reglementata de ”Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiarde la bugetul
local al municipiului Beiuș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România ” care

poate fi consultat accesand link-ul https://www.municipiulbeius.ro/regulament-acordare-sprijin-financiar-de-la-
bugetul-local-pentru-unitatile-de-cult/ sau in sectiunea anunturi publice

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se face în limita fondurilor publice alocate prin bugetul
local al municipiului Beiuș pe anul 2022.
Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfașoară activități nonprofit menite
să sprijine realizarea unor obiective de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea
contractului de finanțare nerambursabilă.
Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română, conform ”Regulamentul privind
stabilirea unor forme de sprijin financiarde la bugetul local al municipiului Beiuș pentru unitățile de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute din România și se va depune în doua exemplare(original și copie) , precum și în
format electronic la registratura Consiliului local al municipiului Beiuș.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finanțare nerambursabila din bugetul
local al municipiului Beius este 25.11.2022 orele 14.00.Termenul pentru depunerea proiectelor a fost redus conform

art.20 al.(2) din motive de intârziere a aprobării sumelor in bugetul local, respectiv de timpul scurt ramas pana la
terminarea exercitiului financiar pentru demararea proiectelor, precum și de reluarea anunțului de participare
Atragem atenția că solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie sa facă dovada capacității de
cofinanțare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.
Vor fi analizate numai proiectele depuse în termenul stabilit prin anunțul de participare și întocmite în
conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevazută în regulamentul anterior
menționat și care își desfașoară activitatea în municipiul Beiuș.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte,
procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea
acestuia de către o comisie.
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor:28.11.2022-30.11.2022.
Evaluarea și selecția programelor depuse se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare
solicitant,în limita bugetului alocat.

 

Regulament culte

ANUNT DE PARTICIPARE