Protecția mediului

Pentru un mediu curat, pentru o viață sănătoasă

Protecția mediului

COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI: structură funcțională direct  subordonată Arhitecului Șef

ATRIBUTII

 • Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrației publice locale privind protecția mediului și a hotărârilor referitoare la protecția mediului emise de către Consiliul Local al municipiului Beiuș;
 • Urmărește starea și dezvoltarea mediului înconjurător în anumite locații;
 • Verificarea pe teren ,soluţionarea şi răspunderea în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice, cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, conform prevederilor în vigoare privind protecția mediului;
 • Monitorizarea cantității lunare și tipurile de deșeuri colectate în municipiul Beiuș, inclusiv deseuri de echipamente electrice și electronice;
 • Supravegherea agenților  economici, populației  în vederea prevenirii deversărilor accidentale a poluanților, sau a depozitărilor necontrolate de deșeuri;
 • Participă la acțiuni de control și salubrizare cu alte compartimente și instituții;
 • Participă la elaborarea  proiectul de buget pentru investiţii în domeniul protectiei mediului;
 • Întocmește referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al municipiului Beius în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării a activităților ce trebuie întreprinse în vederea respectării prevederilor legislative privind protecția mediului.
 • Centralizează date statistice, necesare raportărilor solicitate de Direcția de Statistică, sau alte organe administrative la nivel județean și național;
 • Primește documentele repartizate pe probleme de protecțiua mediului, le înregistrează în registrul-intrări ieșiri, le analizează , le soluționează și le îndosariază corespunzător;
 • Colaborează cu diferite instituții și organisme( Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Administrația Bazinală de Apă- Crișuri, Direcția de Sănătate Publică) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului;
 • Punerea la dispoziția companiilor de  informații despre limitele pe care acestea cu privire la protecția mediului înconjurător;
 • Să impună respectarea  intereselor de protectie a mediului în folosirea terenului si în procedurile de planificare, acolo unde au loc interventii importante ale omului asupra mediului si asupra anumitor peisaje,  informand superiorii  ierarhici asupra problemelor aparute sau care pot apare pe linia protectiei mediului si propune masuri specifice de reducere si prevenire a impactului negativ asupra mediului;
 • Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituție/alte autorități, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
 • Asigură reprezentarea din partea Primăriei municipiului Beiuș în calitate de responsabil cu protecția mediului, în timpul acțiunilor, activităților, derulate, organizate, solicitate Primăriei municipiului Beiuș de autoritățile cu atribuții de monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și control în domeniu ( Agenția pentru Protecția MediuluiBihor, Garda de mediu- Comisariatul județean Bihor), Administrația Bazinală de Apă Crișuri Bihor;
 • Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului;
 • Îndeplinește orice alte sarcini în funcție de solicitările conducerii, participând la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări , verificări, reclamații, proiecte care se bazează pe prevederi legislative privind protecția mediului.

Politica de mediu

Inconştienţa speciei umane manifestată prin tratarea resursei pământ ca „un
bun în lichidare” a făcut posibil ca astăzi să fim martorii „autodistrugerii” acesteia.
Astfel, vorbim de poluare la scară largă, de efectul de seră, de deşeuri biochimice şi
nucleare care au ca finalitate distrugerea omenirii. Fără îndoială, cele mai mari
două ameninţări sunt schimbarea climei şi pierderea constantă a diversităţii
biologice – adică varietatea speciilor şi a habitatelor care alcătuiesc reţeaua de viaţă
complicată care ne susţine. Schimbarea climei începe deja să schimbe faţa lumii
noastre. Gheţarii montani şi gheaţa polară se topesc, determinând niveluri mai mari
ale mării care ameninţă sute de milioane de oameni care trăiesc pe zonele de
coastă. Vremea extremă devine mai frecventă, şi pagubele pe care le provoacă
devin din ce în ce mai costisitoare. Seceta în creştere şi lipsa apei reduce recoltele
pentru hrană. În acelaşi timp, se prevede că inundaţiile vor deveni mai frecvente,
în vreme ce Pământul se încălzeşte.

În faţa unor astfel de probleme comunitatea internaţională iniţiază şi susţine
acţiuni necesare pentru contracararea şi eliminarea repercusiunilor factorilor
perturbatori ai echilibrului ecologic.

Compartimente

Află mai multe informații