PROCEDURA privind participarea solicitanților la programul Rabla local

PROCEDURA

privind participarea solicitanților la programul Rabla local

Definiții

Solicitant – persoana fizică, deținătoare a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul uzat, pe care se angajează să îl predea spre casare și să îl radieze din circulație, în schimbul stimulentului pentru casare

Stimulent pentru casare – suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei acordată solicitantului care a predat spre casare și a radiat din circulație și din evidența fiscală a Primăriei un autovehicul uzat

Autovehicul uzat – orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care aparține categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2

Colector autorizat – operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică autorizată să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz; Lista operatorilor este prevăzută în anexă.

Contract de finanțare – actul juridic încheiat între Primăria Beius și solicitant, în baza căruia se acordă stimulentul pentru casare

Etape/pași de urmat de către solicitant:

 • Să consulte site-ul AFM (afm.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), al Municipiului Beius (www.municipiulbeius.ro), precum și mass-media pentru a afla când se lansează/deschide platforma AFM pentru înscrierea cetățenilor în Program
 • Să se înscrie în platforma AFM, pe pagina de internet afm.ro la secțiunea „Programe de finanțare”. Documentele justificative vor fi prezentate Primăriei Beius, ulterior înscrierii.

IMPORTANT! Solicitanții trebuie să aștepte anunțul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție exclusiv de AFM.

 • Să consulte site-ul Municipiului Beius (municipiulbeius.ro) pentru a afla data de la care pot se pot prezenta la compartimentul impozite si taxe, respectiv să ia act de procedura de completare a cererii și documentele justificative ce trebuie prezentate
 • Să completeze cererea de finanțare și să dețină documentele prevăzute de prezenta procedura. Acestea se completează de solicitant SAU se pune la dispoziție (pre-completată) de către Primărie la momentul prezentării la compartimentul impozite si taxe a celorlalte documente, caz în care solicitantul trebuie să bifeze câmpurile prestabilite și să semneze.
 • Să se prezinte la compartimentul impozite si taxe a Primăriei Beius pentru depunerea documentelor și semnarea contractului de finanțare
 • Să predea spre casare autovehiculul uzat către un operator
 • IMPORTANT! Solicitanții pot face predarea autovehiculului numai după semnarea contractului de finanțare cu Primăria Beius.
 • Să radieze autovehiculul din evidențele DRPCIV Bihor (Serviciului Înmatriculări)
 • Să se prezinte la compartimentul impozite si taxe al Primăriei Beius / să transmită pe email Primăriei procesul verbal de casare și certificatul de radiere din circulație emis de DRPCIV Bihor (Serviciul Înmatriculări)

IMPORTANT! Casarea autovehiculului, scoaterea din evidențele Serviciului Înmatriculări și scoaterea din evidența fiscală a Primăriei Beius trebuie să se realizeze în termenul maxim de 31 Mai 2024.

 • Va încasa sprijinul financiar în contul bancar indicat de beneficiar
 • Obligația de a anunța orice situație în care încalcă angajamentele asumate prin contract pe o perioadă de 3 ani de la data primirii sprijinului financiar (adică, stimulentul pentru casare).

Termene stabilite prin prezenta procedura:

 • 15 Aprilie 2024: termen maxim limită pentru prezentarea documentelor la ghișeele Primăriei și încheierea contractului de finanțare
 • 31 Mai 2024 termen maxim limită pentru predarea autoturismului spre casare, radierea de la Serviciul Înmatriculări și din evidențele fiscale ale Primăriei
 • 30 de zile lucrătoare pentru efectuarea plății stimulentului de casare de către Primăria Beius de la data prezentării documentelor de casare și radiere din evidențele Serviciului Înmatriculări Auto.

IMPORTANT! Depășirea de către cetățenii-solicitanți a oricăreia dintre primele 2 termene menționate anterior duce la neîncheierea/încetarea contractului de finanțare, după caz.

Criteriile de eligibilitate a solicitantului:

La data solicitării stimulentului pentru casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul în Municipiul Beius;
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale. În cazurile de excepție menționate, dacă informațiile nu se regăsesc în baza de date fiscală a Primăriei, solicitantul va trebui să prezinte documentele justificative în acest sens (exemplu: dacă, în ultimii 5 ani, solicitantul s-a mutat în Beius dintr-o altă localitate și în cartea de identitate a autovehiculului nu este menționat data de la care este proprietar, atunci pentru verificarea îndeplinirii condiției de la pct. b) se va prezenta o dovadă prin care, primăria de unde s-a mutat, certifică data de la care proprietarul deține autovehiculul) ;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local al Municipiului Beius;
 4. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

Criteriile de eligibilitate ale autovehiculului

Autovehiculul trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Beius pe numele solicitantului;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Documente ce trebuie prezentate de solicitant la Primărie:

Pentru încheierea contractului de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte la Primăria Beius până cel târziu în data de 15.04.2024, următoarele documente:

 • cererea tip – se completează de solicitant sau se pune la dispoziție (pre-completată) de către Primărie la momentul prezentării la compartimentul impozite si taxe
 • copie carte de identitate/buletin/pașaport a proprietarului
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii documentelor la Primăria Beius;
 • copie carte de identitate a autovehiculului
 • extras de cont bancar sau document din care să rezulte contul IBAN
 • împuternicire notarială în original sau copie legalizată, dacă solicitantul finanțării este altă persoană decât proprietarul autovehiculului;
 • copie carte de identitate/buletin/pașaport al împuternicitului, dacă este cazul;
 • copie carte de identitate/buletin/pașaport al coproprietarului autovehiculului, dacă este cazul

Dacă solicitantul nu a fost înscris în platforma AFM, documentația nu se va înregistra și se va restitui acestuia.

IMPORTANT! Orice neconcordanțe între informațiile din documentele prezentate (date incomplete, incorecte sau neactualizate) conduce la  respingerea cererii pentru acordarea stimulentului de casare. Solicitantul are posibilitatea de remediere și redepunere la solicitării în perioada stabilită pentru depunerea documentelor.

IMPORTANT! Verificarea îndeplinirii neînregistrării de datorii față de bugetul local se va face direct de către funcționarul Primăriei Beius, solicitantul nu trebuie să prezinte nici un document în acest sens.

Documente pot fi depuse și prin intermediul unei persoane mandatate, situație în care va trebui prezentată o împuternicire notarială în original sau copie legalizată a acestei împuterniciri.

În cazul dețineri în comun a autoturismului propus spre casare, coproprietarul va semna alături de solicitant pe cererea de acordare a stimulentului de casare.

IMPORTANT! Contractul se încheie pe loc la compartimentul impozite si taxe Primăriei, dacă documentele prezentate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea.

După încheierea contractului de finanțare, solicitantul va efectua predarea autoturismului către un operator autorizat pentru preluarea autovehiculelor casate și va proceda la radierea din evidențele DRPCIV Bihor (Serviciul Înmatriculări).

Pentru încasarea stimulentului pentru casare, solicitantul trebuie să prezinte/să transmită pe email Primăriei Beius:

 • adeverința privind casarea autovehiculului și/sau procesul-verbal de preluare în vedere casării
 • certificatul de radiere din circulație emis de DRPCIV Bihor (Serviciul Înmatriculări)

Pentru certificarea predării autovehiculului uzat cuprinzând toate elementele esențiale prevăzute de legislație, solicitantul stimulentului va prezenta operatorului autorizat de casare, modelul de adeverință pus la dispoziție de Primăria Beius în vederea completării și semnării de către reprezentatul operatorului de casare. În cazul refuzului operatorului de completare a adeverinței, solicitantul finanțării va consemna acest fapt pe modelul de adeverință și va menționa pe proprie răspundere că autoturismul predat a conținut toate elementele esențiale prevăzute de legislație.

IMPORTANT! Termenul pentru realizarea operațiunilor de predare a autoturismului spre casare, de radiere din evidențele Serviciului Înmatriculări și de prezentare la Compartimentul Impozite si taxe al Primăriei Beius este 31 Mai  2024.

IMPORTANT! Plata stimulentului de casare se va face numai prin virament bancar.

Angajamente/obligații

În cadrul programului Rabla Local, solicitanții nu sunt obligați să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini așa cum se întâmplă în cazul programului Rabla desfășurat la nivel național.

Solicitantul stimulentului de casare se angajează prin contractul de finanțare încheiat cu  Municipiul Beius

 1. a) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 2. b) se angajează să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.