OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE-PARCUL DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ BEIUȘ

Sesiune de depunere cereri de intenție pentru parcul industrial de specializare inteligentă Beiuș

Nota informare finantari

Anexa 1 Model scrisoare de intentie IMM

Beneficii:

ACCES LA INFRASTRUCTURA DE UTILITĂȚI
Din punct de vedere a facilităților oferite, se va asigura accesul la toate utilitățile necesare bunei funcționări a activității tuturor rezidenților, care urmează să fie localizați pe acest amplasament, astfel: acces la rețea de infrastructură rutieră interioară și conexiunea cu DN 76, acces la rețeaua de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, asigurarea cu energie electrică de joasă tensiune a parcelelor, iluminatul public, cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilităţi, serviciile de
mentenanță pentru funcționarea optimă a parcului. De asemenea, se va asigura accesul la infrastructură comună.
• FACILITĂȚI FISCALE
În conformitate cu legislația în vigoare, pentru constituirea/implementarea și realizarea unui parc de specializare inteligentă se vor acorda următoarele categorii de facilități, cu respectarea prevederilor legislației ajutorului de stat:
1. Deducerea de 100% a profitului repartizat pe surse de dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare, pentru determinarea profitului impozabil necesar calculului impozitului pe profit datorat de către cei care realizează investiții în cadrul parcului de specializare inteligentă.
2. Deducerea din profitul impozabil a unei cote de 100% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru agenții economici care au încheiate contracte de concesionare şi/sau contracte de administrare şi realizează investiții in echipamente destinate activităților de specializare inteligentă, ținând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe.
3. Scutirea de la plata impozitului pe clădire pentru categoriile de clădiri situate în parcurile de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor legale în materie de ajutor de stat și cu aprobarea consiliului local/județean;
4. Scutirea de la plata impozitului pe teren pentru categoriile de terenuri situate în parcurile de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor legale în materie de ajutor de stat și cu aprobarea consiliului local/județean;
5. Alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de administrația publică locală.
• OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
În urma realizării infrastructurii de bază (utilități publice, rețea rutieră, spații verzi) de către Consiliul Județean Bihor și a concesionării parcelelor aferente către diferitele companii active în domeniile de specializare inteligentă (direcții generale și strategice), urmează etapa de derulare a investițiilor inițiale (investiții în active corporale și necorporale legate de demararea/crearea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente) de către companiile rezidente, fie cu finanțare prin Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (companiile respective vor putea să acceseze finanțări nerambursabile de până la 2,5 milioane de Euro pentru realizarea de investiții inițiale), fie cu fonduri proprii.