MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂȚENEȘTI ÎN SEZONUL RECE

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

LA GOSPODĂRIILE CETĂȚENEȘTI ÎN SEZONUL RECE

Având în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se impune ca fiecare cetăţean să dovedească mai multă responsabilitate în acţiunile proprii, să-şi însuşească în mai bune condiţii normele de prevenire a incendiilor.

Incendiile produse în gospodăriile populaţiei s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante de bunuri materiale, afectând în special persoanele în vârstă sau singure şi au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijenţa umană.

Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti, se datorează în principal exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate.

O altă cauză o constituie instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlane şi coşuri de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate la timp. Coşurile, burlanele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt material combustibile. De asemenea, coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm.

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite.

O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură); acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de cărămidă. Coşurile indiferent de construcţia lor se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni de funcţionare.

Important de reţinut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă metalică cu dimensiunile de 50×70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice uscarea hainelor saua altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor precum şi supraîncălzirea lor.

În ceea ce priveşte exploatarea centralelor termice amintim următoarele:

 • se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;
 • se intrezice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanţe inflamabile în încăperile în care sunt montate microcentrale;
 • centralele termice se vor verifica periodic cel puţin o dată la 2 ani din momentul încetării garanţiei asigurate de furnizori.

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute recomandăm unele măsuri pentru gospodăria dumneavoastră :

 • nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea acestora ;
 • nu lăsaţi în priză nesupravegheate : fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;
 • nu apelaţi la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice ;
 • nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;
 • nu lăsaţi copii singur în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;
 • nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);
 • nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;
 • nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură;
 • nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;
 • nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile ;
 • nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;
 • nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu;
 • nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;
 • verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;
 • nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat;
 • la aprinderea aragazului verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor daţi drumul la gaz;
 • folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sursa de foc;
 • nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, şuri, magazii, şoproane şi folosiţi numai lanterne cu baterii ;
 • nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc. ;
 • curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea; verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului;
 • nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor;
 • pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2;
 • nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe etc;
 • la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

 Măsuri cu caracter general

 – nu folosiţi instalaţiile electrice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

– nu folosiţi sobe şi alte mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;

– verificaţi coşurile de evacuare a fumului, reparaţi-le, izolaţi-le termic şi  curăţaţi-le periodic;

– asiguraţi unelte pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie;

– nu utilizaţi foc deschis în locuri cu pericol de incendiu (la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile) şi pe timp de vânt; prepararea hranei prin utilizarea focului deschis se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la vecinătăţi;

– interziceţi jocul copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii şi fără supraveghere;

– asiguraţi unelte pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Măsuri care privesc locuinţe unifamiliale, multifamiliale, gospodăriile populaţiei

– Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

– Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;

– Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;

– Nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;

– NU folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;

– Nu folosiţi chibrituri, lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;

– Evitaţi utilizarea artificiilor în apropierea perdelelor sau altor materiale ce se pot aprinde uşor! După stingerea artificiilor nu le aruncaţi la întâmplare!

– Nu aruncaţi cu artificii, petarde şi alte obiecte pirotehnice spre locuinţe, persoane, animale, benzinării, staţii GPL sau alte locuri cu pericol de incendiu sau explozie!

– Nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea oricăror surse de căldură;

– Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

– Nu folosiţi flacără pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

– Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate;

– Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate;

– Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate;

– după ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi aragazul;

– Nu păstraţi surse de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc) în locuri în care au acces copiii;

– Este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

– Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile în podurile clădirilor;

– Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu, se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.

 

                       SECRETARIATUL TEHNIC AL

                           COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA