Legea 544/2001

LEGEA nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public

                Accesul liber şi neângrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice potrivit Constituţiei României şi a documentelor internaţionale ratificate de Parlamentul României.

                Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu conform art.5 din Legea nr.544/2001 următoarele informaţii de interes public:

                1.-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

                2.-Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

                3.-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

                4.-Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respectiv denumirea sediu, nr. de telefon, fax, adresă e-mail şi adresa paginii de internet.

                5.-Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

                6.-Programele şi strategiile proprii.

               7.-Lista cuprinzând categoriile de documente produse sau gestionate potrivit legii.

                8.-Lista cuprinzând documentele de interes public.

                9.-Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamată în privinţa dreptului de acces la informţiile de interes public solicitate.

                Autorităţile publice sunt obligate potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea nr.544/2001 să asigure persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.Termenul de răspuns este de 10 zile sau după caz cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

                Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

                1.-Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate potrivit legii.

                2.-Informaţiile privind deliberările autorităţilor precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii.

                3.-Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

                4.-Informaţii cu privire la datele personale potrivit legii.

                5.-Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală,  sănătatea unei persoane în urma anchetei efctuate sau în curs de desfăşurare.

                6.-Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia  dintre părţile implicate în proces.

                7.-Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

LEGEA NR.544/2001 - INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

  1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei municipiului Beiuş.

 •  Cod administrativ  OUG  nr. 57/2019,
 •  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
 • OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiiilor,
 • HCL 66/2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2020
 • Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,cu modificările ulterioare,
 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare,
 • Legea nr.50/1991privind autorizarea lucrarilor de construcții
 • Legea  nr.117/2019 privind modificarea ți completarea legii nr.50/1991
 • Legea nr.28/2016 privind achizițiile publice
 • Legea nr.17/2014 privind vinzarea -cumpararea terenuri agricole extravilan
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
 • Legea nr.18/1991privind fondul funciar
 • Legea nr.7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare 
 • Legea 416/2001 privind venitul mimim garantat
 • Legea 272/2004 privind protecția copilului
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

 

2.Structura organizatorică,atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare, programul de audienţe a Primăriei municipiului Beiuş

 • Organigrama instituţiei – aprobată prin H.C.L. nr.228/2019
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Beiuş aprobat prin H.C.L. nr.216/29.11.2017
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Beiuş aprobat prin HCL nr.33/17.08.2016

Programul de funcţionare al instituţiei de luni-vineri între orele 8-16.

  Programul de audienţe:

PRIMAR- Ec. Poapa Gabriel Cătălin

MIERCURI orele 10-12.

VICEPRIMAR-  Ing. Balog Dragoș

JOI orele 10-12.

SECRETAR- Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

MARŢI orele 10-12

          3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei municipiului Beiuş şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

 P R I M A R –  Ec. Popa Gabriel Cătălin

 VICEPRIMAR – Ing. Balog Dragoș

SECRETAR – Jr. Scrofan Steliana Alina

 & more in Buletin informativ 2020 document atasat

Program audiențe

PRIMAR- Ec. Poapa Gabriel Cătălin – MIERCURI orele 10-12.

VICEPRIMAR-  Ing. Balog Dragoș – JOI orele 10-12.

SECRETAR- Jr. SCROFAN STELIANA ALINA – MARŢI orele 10-12

Programul de funcţionare al instituţiei de luni-vineri între orele 8-16.

 

Informații publice

Află mai multe informații