INVITATIE DE PARTICIPARE – Servicii de pază şi ordine la obiectivele Municipiului Beiuș

INVITATIE DE PARTICIPARE

Servicii de pază şi ordine la obiectivele Municipiului Beius

In atentia operatorilor economici interesati

 

 1. Autoritatea contractanta: Municipiul Beius Samuil Vulcan nr. 14
 2. Sursa de finantare: Bugetul local
 3. Alegere procedura: PROCEDURĂ PROPRIE

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru ş ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii de paza și ordine şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 1. Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază
 2. Descrierea serviciului:

Autoritatea contractantă îşi propune încheierea unui contract de prestări de servicii de pază  şi protecție cu agenți de pază, angajați ai unei societăti specializate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor şi H.G. nr.301 din 11aprilie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor din Legea 333/2003, conform specificaţiilor de mai jos:

Număr de posturi Sediul  Municipiului  Beius :  1 post de 24 ore/zi,

Număr de posturi      Halda gunoi Beius :          1  post  de 16 ore/zi.   

Este obligatoriu ca toate cerintele din documentaţia de atribuire atasata  sa fie respectate, acestea fiind cerinţe minimale.

 

Ofertele prezentate fără respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire se vor încadra în categoria de oferte neconforme/ inacceptabile.

 

 1. Valoarea totala estimata a contractului de prestari servicii: 624,00 lei exclusiv TVA
 2. Durata contractului: 12 luni
 3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile
 4. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor
 6. Modul de prezentare a ofertei : ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura autoritatii contractante sau pe emailul institutiei : beius@gmail.com , pana la  data de 18.03.2024,  orele 12:00.

Dupa verificarea ofertelor depuse, autoritatea contractanta va instiinta potentialul operator economic castigator sa depuna oferta financiara in catalog SEAP, de unde autoritatea contractanta va initia achizitia online.

Compartiment Achizitii Publice

Ec. Mariana Cotrau

Invitatie de participare paza

documentatie de atribuire Servicii paza

formulare