Finanțări nerambursabile

Proiecte depuse

Finanțări

Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului BEIUS alocate pentru activitati nonprofit de interes local

Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Beius.

Art.2. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

 1. a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;
 2. b) autoritate finantatoare – Primaria Municipiului Beius;
 3. c) beneficiar – solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
 4. d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila, conform anexei 11 la regulament;
 5. e) contract de finantare nerambursabila – contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul Local al Municipiului Beius, in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar;
 6. f) finantare nerambursabila – alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Beius;
 7. g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului Beius;
 8. h) solicitant – orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

Art.3. Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

Art.4. Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Art.5. Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public iniţiate si organizate de cãtre acestia, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizãri.

 

Domeniu de aplicare

 

Art.6. Prevederile prezentului regulament se aplicã pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Beius.

Art.7. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Art.8. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

            Pentru   proiectele depuse în cadrul operatiunii”sport” nu se finanateaza doar achiziția de echipamente, dacă beneficiarul nu desfășoară și competitii sportive pentru care solicita finanatare nerambursabila.

Pentru proiectele depuse în cadrul operatiunii „cultura”, în cadrul domeniului de activitate”editare,lansare și publicare de cărți și publicatii”, se finanteaza doar acțiunile/activitatile care sunt de interes public local și implicit sa adauge identitate imaginii Municipiului Beius.

Art.9. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului, fapt constatat de catre comisia de evaluare si selectionare ulterior analizei documentatiei depuse de aplicant.

Art.91. Prin excepţie de la art. 9, finanţările nerambursabile din cadrul domeniului „culte religioase” se acordă cu prioritate pentru reabilitarea imobilelor deţinute de către culte în perimetrul municipiului Beius.

Art.10. Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:

 • activitati de turism (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 14);
 • activitati sportive (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 15);
 • culte religioase (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 16);
 • programe culturale (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 14);
 • activități în domeniul social(programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 13);

Proiecte în derulare

Titlu

.

Contact

.

Date de contact

Adresă
P-ța Samuil Vulcan nr. 14, 415200 Beiuș, județul Bihor

Telefon
0259 321 935

Email
primaria.beius@cjbihor.ro

Proiecte

Află mai multe informații