ANUNȚ-examen de promovare in functie publică de executie, în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru următoarea funcție publică -Consilier clasa I grad principal-compartiment buget finanțe contabilitate,banca de date

Nr.4825/22.04.2024                                                                    Publicat 22.04.2024

 

 

                                                     

ANUNT

 

 

Având în vedere prevederile art. 478 și art.479 alin.1 lit.a),c) și d) din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ, respectiv ale art.VII alin.38 din Oug nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primăria municipiului Beiuș organizează examen de promovare in functie publică de executie, în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru următoarea funcție publică :

Consilier clasa I grad principal-compartiment buget finanțe contabilitate,banca de date

 

Probele examenului:

Perioada de depunere a dosarelor : 22.04.2024-13.05.2024, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș – strada Samuil Vulcan nr.14, compartiment Resurse umane,salarizare, et. I,interval orar 8-15

Perioada de verificare a eligibilității candidatului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

– Proba scrisă: 27.05.2024 , ora 1000–la sediul Primăriei municipiului Beiuș, strada Samuil Vulcan nr.14

– Interviul: Data și ora interviului se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise în conformitate cu prevederile art.103 din anexa 10 la Oug nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru candidații care au luat la proba scrisă minimum 50 puncte)

 

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1 lit.a),c) și d)  din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

 

 

 

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit.b) din Oug nr.121/2023 (formularul de înscriere se află pe rețeaua internă a instituției la adresa \\newserv\Users Shared Folders\temp\resurse umane-formulare\formular promovare)

 

Bibliografie/Tematică

 

Bibliografie obligatorie:

 

1.O.U.G. nr. 57/2019– privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare-

 • partea I,
 • partea a II – a, titlul I şi titlul II,
 • partea a IV – a, titlul I
 • partea a VI – a, titlul I şi titlul II

2.Constituția României, republicată;

3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002– privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia specifica:

 

1.Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale

2.OMFP nr.1792/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

3.Legea nr.82/1991-legea contabilității

4.OMFP nr.1917/2005-pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

5.H.G nr.714/2018-privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

 

Tematica obligatorie:

 

1.Reglementări privind Codul administrativ:

 • partea I
 • partea a II – a, titlul I şi titlul II,
 • partea a IV – a, titlul I
 • partea a VI – a, titlul I şi titlul II

2.Reglementări privind Constituția României,

3.Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

4.Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată

 

Tematica specifică:

 

1.Reglementări privind finanțele publice locale

2.Reglementări privind normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

3.Reglementări privind legea contabilității

4.Reglementări privind cap.II și capitolul III din normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

5.Reglementări privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

 

NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de examen:

Adresa de corespondență: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

Persoane de contact:

 1. Daniela CODREAN – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare
 2. Elena VESA – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

 

Rezultate verificare eligibilitate candidati