Evidența populației

acte de identitate, certificate de naștere sau deces

Carte de identitate

Ce este un act de identitate

 1. Act ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi domiciliul titularului.
 2. Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
 3. de  4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 14-18 ani;
 4. de  7 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 18-25 ani;
 5. de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 6. permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
 7. Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărţii de identitate, respectiv are statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.
 8. Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie se stabileşte de către autoritatea emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv nu mai mult de 1 an.

Ce se înţelege prin act de identitate

Prin act de identitate se înțelege:

 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie şi
 • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
 • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

Prima carte de identitate - la 14 ani

  • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.), însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
  • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ !

  IMPORTANT

  Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate fi depusă mai repede de ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile de la această dată.

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

  • cererea şi actele necesare se depun, în prezenţa copilului în vârstă de 14 ani însoţit de unul din părinţii săi sau de reprezentantul legal la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Beiuș.

Adresa şi date de contact

 • 0259321993

Program de lucru cu publicul

 • LUNI                – 8.00 – 16.30
 • MARŢI            – 8.00 – 18.30
 • MIERCURI     – 8.00 – 16.30
 • JOI                  – 8.00 – 16.30
 • VINERI            – 8.00 – 14.00

Acte necesare

ATENŢIE:                Depunerea  actelor  se  POATE  face  numai  din  ziua  împlinirii  vârstei  de  14  ani !!!

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei) ;
  • va fi semnată atât de către minor cât şi de către unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal;
 • certificatul de naştere (cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române), original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ (însoţit de convenţie) însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentatntului legal, original (document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu);

! în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de divorţ;

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte;

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorulul locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic;

Declaraţia poate fi dată:

 1. la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.L.E.P.;
 2. în faţa personalului consular sau autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care părintele se află;
 3. la notarul public român;
 4. la autorităţile străine competente, situaţie în care declaraţia va fi tradusă şi legalizată, respectiv apostilată, dacă este cazul;

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie.

ATENŢIE!

Minorul (însoţit de unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul său legal)

are obligaţia să se prezinte în termen de 15 zile de la

împlinirea vârstei de 14 ani,

în caz contrar, va fi aplicată o amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei.

Termen de soluţionare

 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor ORADEA este de 2 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
 • Termenul de eliberare in regim de urgenta este de 24 de ore de la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de Identitate, cu conditia ca baza de date Informatizata sa functioneze sau aplicatia sa permita eliberarea in regim de urgenta – contravaloarea taxei speciale de urgenta 20 Lei, achitata la ridicarea actului de identitate.

Legislaţie aplicabilă

 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat

Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei (Download);
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
  IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cine semnează cererea?

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează:
 • de către solicitant şi parinte/reprezentantul legal, pentru minor
 • declaraţia pe propria răspundere (Anexa 14) se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali – în cazul documentelor care fac dovada adresei de domiciliu

 

Domiciliul copilului

 

domiciliul minorului este la părinţii săi sau:

 • la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic;
 • la reprezentantul său legal;
 • la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;

Ce prevede Codul civil referitor la domiciliul minorului

 • Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.
 • În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.
 • Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.
 • Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie judecătorească este la reprezentantul legal.

Precizări:

 • Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;
 • În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;
 • Minorul încredinţat, ca urmare a divorţului părinţilor, la unul dintre aceştia, va fi însoţit de tatăl sau mama căruia i-a fost dat spre creştere şi educare;
 • Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic;
 • declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;

 

Situaţia copilului aflat în Centre de Copii

 

 • Minorii care la împlinirea vârstei de 14 ani se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de identitate de către S.P.C.L.E.P. pe a căror rază de competenţă teritorială funcţionează unităţile respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii.
 • În situaţia în care părinţii minorului nu se prezintă la solicitarea scrisă a S.P.C.L.E.P., verificările privind identitatea şi adresa de domiciliu ale părinţilor sunt continuate, în teren, de unitatea de poliţie la care este arondat imobilul de la adresa cu care aceştia sunt înscrişi în evidenţe.
 • În cazul în care din verificări rezultă faptul că părinţii minorului sunt necunoscuţi, dispăruţi sau nu pot fi identificaţi, în actul de identitate al minorului, la rubrica „Domiciliu”, se înscrie adresa centrului de ocrotire şi protecţie socială.

 

A T E N Ţ I E
Părinţii sau reprezentantul legal care nu solicită, în termenul legal de 15 zile – socotit din ziua în care copilul împlinit vârsta de 14 ani – vor fi sancţionaţi
cu  amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei

 • De la vârsta de 14 ani, dar până la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

La expirarea termenului de valabilitate

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate

Ce înseamnă noţiunea expiră, din punctul de vedere al dicţionarului

 • EXPIRĂ, a expíra –  A înceta să mai fie valabil.

De ce expiră actele de identitate

 • Omul este parte la fenomenul firesc al evoluţiei biologice proprii, proces care, în baza unor modificări gradate, prin anumite  transformări succesive, îi poate schimba fizionomia.
 • Termenele de valabilitate ale actelor de identitate urmăresc o actualizare periodică a evidenţelor oficiale ale statului cu imaginea individului, cu datele sale de stare civilă, cu domiciliul său.

IMPORTANT

 • Actul de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat
 • poate fi preschimbat cu 180 de zile înainte de data expirării
 • se preschimbă cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate

 

A T E N Ţ I E
cetăţenii care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate,
ÎNAINTE CU 15 ZILE DE EXPIRAREA CELUI VECHI
(cel târziu la data expirării precizate în actul de identitate),
vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei

Cine poate solicita un act de identitate la S.P.C.L.E.P. Beiuș

Locuitorii municipiului Beiuș.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 

 • Documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

Cartea de identitate provizorie

 • se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
 • pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Termen de soluţionare

 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor ORADEA este de 2 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
 • Termenul de eliberare in regim de urgenta este de 24 de ore de la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de Identitate, cu conditia ca baza de date Informatizata sa functioneze sau aplicatia sa permita eliberarea in regim de urgenta – contravaloarea taxei speciale de urgenta 20 Lei, achitata la ridicarea actului de identitate.

Legislaţie aplicabilă

 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat

Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei (Download);
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
  IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.
 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate

 • În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

 

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate  (vezi care sunt acestea), prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 4. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2.
 5. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.
 6. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 7. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Precizări privind art. 321, 322, 323 din codul civil:

 • declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei;
 • în spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţieimodel anexa nr.12 sau 13 din HG1375/2006, soţul menţioneayă următorul text „Declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”;
 • în cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambi soţi
 • în baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de casatorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

La deteriorarea sau distrugerea celui anterior

Actul de identitate este un document oficial ce conţine datele proprii de stare civilă, respectiv imaginea ta.
Modul agitat de viaţă, graba şi câteodată neglijenţa cu care ne păstrăm actele oficiale pot să conducă la deteriorarea sau chiar distrugerea cărţii de identitate.
Este important să ai actul de identitate, să fie în bună regulă, curat, înfoliat în învelişul original, neîndoit etc.
Dacă actul tău de identitate a suferit orice uzură datorat modului în care a fost păstrat astfel încât poate fi încadrat ca fiind deteriorat ori distrus, trebuie să ştii că, esti pasibil de o amendă, în prezent, între 40 şi 80 lei.

DETERIORAREA/ DISTRUGEREA actului de identitate

Ce înseamnă noţiunea deteriorat/ distrus, din punctul de vedere al dicţionarului

 • DETERIORAT – degradat, învechit, stricat, uzat
 • DISTRUS – inutilizabil/ stricat

În ambele situaţii actul de identitate trebuie să existe asupra solicitantului, acesta putând fi:

 • murdar
 • exfoliat
 • ars
 • tăiat nejustificat
 • reconturat
 • crăpat
 • găurit
 • mâzgălit
 • vopsit, etc
 • Diferenţa între deteriorat şi distrus constă în faptul că, în prima situaţie actul de identitate este afectat într-o măsură mai mică măsură, iar în cea de-a doua – actul de identitate este afectat până la imposibilitatea utilizării.

Cazuri speciale în care se aplică SCUTIRI DE TAXE

 • Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza declaraţiei pe propria raspundere, dată în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, precum şi a comunicării primăriei locului de domiciliu. Declaraţia persoanei va cuprinde faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii uneia dintre situaţiile mai sus enumerate.
 • A T E N Ţ I E

  cetăţenii care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate, în termenul legal de 15 zile – vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere, în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

 

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 • pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografiede dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;

Cartea de identitate provizorie

 • se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
 • pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

Termen de soluţionare

 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor ORADEA este de 2 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
 • Termenul de eliberare in regim de urgenta este de 24 de ore de la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de Identitate, cu conditia ca baza de date Informatizata sa functioneze sau aplicatia sa permita eliberarea in regim de urgenta – contravaloarea taxei speciale de urgenta 20 Lei, achitata la ridicarea actului de identitate.

Legislaţie aplicabilă

 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat.

Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei (Download);
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
  IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.
 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate

 • În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

 

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate  (vezi care sunt acestea), prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 4. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2.
 5. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.
 6. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 7. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Precizări privind art. 321, 322, 323 din codul civil:

 • declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei;
 • în spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţieimodel anexa nr.12 sau 13 din HG1375/2006, soţul menţioneayă următorul text „Declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”;
 • în cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambi soţi
 • în baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de casatorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

La pierderea sau furtul celui anterior

Din când în când avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele.
Astfel, putem să ajungem câteodată, în viaţă, în ipostaza de a fi nevoiţi să ne facem un nou act de identitate înlocuind pe cel pierdut sau furat.
Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti termenul de 15 zile de la momentul pierderii ori furtului actului de identitate, până să soliciţi autorităţilor un nou act. Altfel, esti pasibil de o amendă între 40 şi 80 lei în acest moment.

PIERDEREA actului de identitate

Ce înseamnă noţiunea pierdere, din punctul de vedere al dicţionarului

PIERDE, pierd – A nu mai şti unde se află, unde este pus, unde a rătăcit/
A nu mai avea în posesie; a înceta de a mai poseda;

IMPORTANT

 • În termen de 15 zile de la pierderea actului de identitate, cetăţeanul este obligat să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate

FURTUL actului de identitate

Ce înseamnă noţiunea furt, din punctul de vedere al dicţionarului:

FURT ~uri – Delict constând în însuşirea (pe ascuns) a unor lucruri străine; hoţie/
Infracţiune care constă în însuşirea pe nedrept a unui lucru mobil al altuia.

IMPORTANT

 • Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs fapta, în termen de 24 de ore de la constatare!!!
 • În termen de 15 zile de la constatarea lipsei actului de identitate, cetăţeanul este obligat să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere, în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1.  poliţistului de siguranţă publică;
 2.  notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

 

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 • pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografiede dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;

Cu ocazia modificării ori schimbării numelui

 • Atunci când eşti parte la:
 • schimbări în filiaţie
 • căsătorie
 • nulitatea căsătoriei
 • divorţ
 • schimbare de nume/ prenume/ sex
 • adopţie/ desfacerea adopţiei

Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti termenul de 15 zile pentru a solicita un nou act de identitate. Altfel, esti pasibil de o amendă. cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei.

Modificări în statutul civil ce obligă solicitarea unui nou act de identitate

Ce înseamnă noţiunea de nume, din punctul de vedere al dicţionarului:

NUME,

 • cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim, arătăm cum se cheamă o fiinţă sau un lucru, o acţiune, o noţiune etc. şi prin care acestea se individualizează.

Căsătoria, majoritatea divorţurilor, schimbarea numelui sau/şi prenumelui, sunt acte voluntare ale fiecăruia dintre noi.

De ce trebuie schimbate actele de identitate

 • În general, cu ocazia căsătoriei – prin opţiune, soţul/soţia preia numele de familie al celuilalt soţ sau invers, cu ocazia divorţului soţul/soţia revine la numele avut anterior căsătoriei. 
 • Opţiunea fiecărui cetăţean:
  • de a se căsători;
  • de a divorţa;
  • de a schimba numele şi/sau prenumele,odată însuşită de către acesta, devine obligatorie, atât pentru titular, cât şi pentru terţi

   

 • Statul, prin evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare permanentă a datelor sale oficiale, cu informaţiile privind starea civilă actualizată, cu domiciliul şi cu imaginea cetăţenilor săi.

IMPORTANT

 • Actul de identitate care conţine date ce nu mai sunt în concordanţă cu realitatea
 • trebuie schimbat în termen de maximum 15 zile de la data la care au intervenit modificări în statutul civil al oricărui cetăţean.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2.  notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);
 • actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original şi copie;

Pe motiv de schimbare a fizionomiei

Dacă ţi se spune că nu prea mai semeni cu cel din poza de pe actul de identitate, îl poţi schimba pe motiv de schimbare a fizionomiei.
Este important să ştii că acest motiv poate fi invocat când constaţi o modificare esenţială a trăsăturilor feţei, indiferent de data la care expiră actul de identitate.

Schimbarea fizionomiei

 • Omul este parte la fenomenul firesc al unei evoluţii biologice proprii, proces care, în baza unor modificări graduale, prin anumite  transformări successive, îi poate schimba fizionomia.

De ce trebuie schimbate actele de identitate la modificarea fizionomiei

 • Statul, prin structurile de evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare permanentă a datelor sale oficiale, cu informaţiile privind starea civilă actualizată, domiciliul şi imaginea cetăţenilor săi.
 • Cetăţeanul, urmărindu-şi interesele proprii, trebuie să deţină un act de identitate în care fotografia este cât mai apropiată de fizionomia sa din viaţa de zi cu zi.

IMPORTANT

 •  Actul de identitate care conţine o imagine ce nu mai este în concordanţă cu realitatea trebuie schimbat pentru a evita situaţii neplăcute, la care poţi fi parte în faţa celor cărora le prezinţi documentul de identitate, în ţară ori străinătate.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

La schimbarea domiciliului

Din când în când ne schimbăm domiciliul.
Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti 15 zile pentru a cere un nou act de identitate. Altfel, esti pasibil de o amendă, cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei.

Modificări în statutul civil ce obligă solicitarea unui nou act de identitate

Ce înseamnă noţiunile de schimbare şi domiciliu, din punctul de vedere al dicţionarului

 • A SCHIMBÁ, schimb,
 • a modifica/ a muta în altă parte/ a da unui lucru altă formă, alt aspect
 • DOMICÍLIU, domicilii,
 • casa sau locul unde locuieşte cineva în mod statornic; locuinţă.
 • loc în care locuieşte cineva în permanenţă şi în mod legal

De ce este necesar să-mi schimb actul de identitate la noul domiciliu

 • Pe plan personal, atunci când dobândeşti o proprietate, este o mândrie să ai înscrisă în actul de identitate noua adresă de domiciliu.
 • Statul, prin evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare continuă a evidenţelor sale oficiale cu domiciliul, datele de stare civilă şi imaginea individului.
 • Actul de identitate trebuie să conţină domiciliul statornic al cetăţeanului.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere, în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1.  poliţistului de siguranţă publică;
 2.  notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul).

IMPORTANT! În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

La schimbarea denumirii străzii ori schimbarea renumerotării imobilelor

Din când în când autoritatea locală decide să modifice numele străzii ori renumerotează imobilele unde ai domiciliul.
În asemenea cazuri putem să ajungem câteodată, în viaţă, în ipostaza de a fi nevoiţi să ne facem un nou act de identitate.
Este important să ştii că atunci când intervine schimbarea denumirii străzii, ori schimbarea renumerotării imobilelor nu trebuie să depăşesti 15 zile de la momentul producerii acestor modificări până să soliciţi un nou act de identitate.
Altfel, esti pasibil de o amenda cuprinsă, în acest moment, între 40 şi 80 lei.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la:

 • SCHIMBAREA  DENUMIRII  STRĂZII,
 • SCHIMBAREA  RENUMEROTĂRII  IMOBILELOR

SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII/ RENUMEROTĂRII IMOBILELOR în actul de identitate

Ce înseamnă noţiunea schimbare, din punctul de vedere al dicţionarului

 • A SCHIMBÁ schimb –  a modifica/ a muta în altă parte/ a da unui lucru altă formă, alt aspect

De ce este necesar să-mi schimb actul de identitate la noul domiciliu

 • Pe plan personal, atunci când dobândeşti o proprietate, este o mândrie să ai acte de identitate cu noua ta adresă de domiciliu.
 • Statul, prin evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare continuă a evidenţelor sale oficiale cu domiciliul, datele de stare civilă şi imaginea individului.
 • Actul de identitate trebuie să reflecte domiciliul statornic al persoanei.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi informaţii aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 

 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

–  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1.  poliţistului de siguranţă publică;
 2.  notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

Administrație

Află mai multe informații