Concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Compartimentului parcări- Serviciu venituri -Direcția economică

                                               A N U N Ţ

           concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Compartimentului parcări- Serviciu venituri -Direcția economică

 

Funcții publice de execuție vacante:

 • Consilier clasa I grad asistent-Compartiment parcări- Serviciu venituri -Direcția economicăfuncție publică cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • Referent clasa III grad asistent- Compartiment parcări- Serviciu venituri -Direcția economică – funcție publică cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Probele concursului :

-Selecția dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-Proba scrisă: 12.09.2022, ora 1000

-Interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun,în perioada : 20.07.2022-08.08.2022, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș – Compartiment Resurse umane,Salarizare, et. I.

 

Locul de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Data afișării: 20.07.2022,ora 8

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/săptămână

 

Condiţii de participare:  

 

Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiții specifice :

consilier clasa I grad asistent

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

–  referent clasa III grad asistent

 

 • studii liceale,respectiv studii medii liceale,finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

 

    Condiţiile de desfăşurare a concursului:

–  proba scrisă:   12.09.2022,  ora 1000   –  sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Bibliografie/Tematica

 

       Bibliografie obligatorie:

1.O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2.Constituția României, republicată;

3.O.G. nr. 137/2000– privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 -privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie specifică:

1.O.U.G nr.2/2001-privind  regimul juridic al contravenţiilor

 

      Tematica:

1.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Partea a VI-a: Titlul I  – Dispoziții generale

Titlul II – Statutul funcționarilor publici

Partea a VII-a  – Răspunderea administrativă

2.Constituția României, republicată – integral.

3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.

4.Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.

5.O.U.G nr.2/2001-privind regimul juridic al contravenţiilor-integral

 

    Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

     Atribuţiile postului – conform anexei atașate prezentului anunţ

 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi :

 

 •  formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

|[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

|[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;

|[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|

 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

Persoane de contact:

 1. Daniela CODREAN – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare
 2. Elena VESA – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

  Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 12.09.2022 (proba scrisă),pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante de  execuție de referent clasa III grad asistent  (1 post)- Compartiment Parcări  și consilier clasa I grad asistent (1 post) -Compartiment Parcări