Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de polițist local cu durata normală a timpului de muncă

A N U N Ţ
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de polițist
local cu durata normală a timpului de muncă

Funcție publică de execuție vacantă:
 polițist local, clasa I, grad profesional debutant -Compartimentul Protecția Mediului
,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și Activitate Comercială

Probele concursului :
-Selecția dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor
-Proba sportivă se va susține în data de 16.09.2022, ora10 00 -probă eliminatorie- proba va
avea loc pe o bază sportivă agreată de către Primăria Municipiului Beiuș și se va desfășura
conform procedurii stabilite prin Regulamentul privind condițiile de organizare și desfășurare
a concursului de recruutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specific de polițist
local din cadrul Serviciului Poliția Locală Beiuș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Beiuș nr.68 din 31.03.2022 – atașată prezentului anunț;
Informatii suplimentare privind desfasurarea probei sportive se vor publica odată cu
rezultatele la selecția dosarelor
-Proba scrisă se va susține în data de 19.09.2022, ora 10 00 -locul de desfășurare al probei
scrise a concursului va fi adus la cunoștință candidaților prin anunțul de selecție a dosarelor de
concurs
-Interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun,în perioada : 22.07.2022-10.08.2022, inclusiv, la
sediul Primăriei municipiului Beiuș – Compartiment Resurse umane,Salarizare, et. I,interval
orar 8-15
Data publicării : 22.07.2022,ora 8

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/săptămână

Condiţii de participare:
Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art.465 din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

www.recensamantromania.ro

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de
familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor
specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în
condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului 1
– polițist local clasa I grad debutant
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 apt psihologic pentru permis „port armă”;
 permis de conducere: categoria B;
 rezistență la efort fizic (conform condițiilor probei sportive, aprobate prin HCL nr.
63/2022)
Bibliografia /tematica
 Compartiment Protecția Mediului ,Disciplină în Construcţii- Afişaj Stradal și
Activitate Comercială -polițist local, clasa I, grad profesional debutant -1 post
Bibliografie obligatorie:
1.O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
1 concordanţa între aceste condiţii şi fişa postului implică răspunderea instituţiei solicitante.

www.recensamantromania.ro

2.Constituția României, republicată;
3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002- privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Bibliografie specifică:
5.Legea nr. 155/2010-a poliţiei locale, republicată;
6.H.G. nr. 1332/2010-privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale;
7.O.G. nr. 2/2001-privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
8.Legea nr. 363/2018- privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării,
urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative
şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
9.Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
10.Ordinul nr. 839/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi
completările ulterioare;
11.Legea nr. 185/2013 – privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată;
12.Legea nr. 422/2001 -privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
13.Legea nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
14.Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată;
15. O.U.G. nr. 92/2021 -privind regimul deşeurilor;
16. O.U.G. nr. 195/2005- privind protecţia mediului, cu modificările și completările
ulterioare;

www.recensamantromania.ro

Tematica:
1.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Partea a VI-a: Titlul I – Dispoziții generale
Titlul II – Statutul funcționarilor publici
Partea a VII-a – Răspunderea administrativă
2.Constituția României, republicată – integral.
3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.
4.Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.
5.Legea nr. 155/2010 -a poliţiei locale, republicată – integral.
6.H.G. nr. 1332/2010- privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale – integral.
7.O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările
ulterioare – integral.
8.Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării,
urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative
şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date – integral.
9.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
art.1- alin.(1); art. 2 – alin. (1) și alin. (2); art. 3 – alin. (1); art. 6 – alin. (1), alin. (2) alin.
(5), alin. (6); art. 7 – alin. (6), alin. (6^1), alin. (7), alin. (7^2), alin. (8), alin. (11) alin. (14),
alin. (15), alin. (16^3), alin. (21), alin. (22); art. 8 – alin. (1); art. 11 – alin. (1),
alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7); art. 12 – alin. (1); art. 24;
art. 26 – alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6); art. 27 – alin. (5); art. 28 – alin. (1), alin. (3);
art. 31; art. 32 – alin. (1); art. 33 – alin. (1); art. 35 – alin. (1), alin. (2); art. 37 – alin. (1),
alin. (2), alin. (5), alin. (6);
ANEXA 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii.

www.recensamantromania.ro
10.Ordinul nr. 839/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările
ulterioare:
art.18; art. 31 – alin. (1); art. 39; art. 40 – alin. (1); art. 52; art. 53; art. 54; art. 59; art. 63
– alin. (1) și alin. (2); art. 64; art. 65; art. 67; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74; art. 76 – alin.
(1); art. 77.
11.Legea nr. 185/2013- privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată – integral.
12.Legea nr. 422/2001- privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
– Titlul I – Dispoziții generale
– Titlul II – Protejarea monumentelor istorice – Capitolul I și III
– Titlul IV – Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale – Capitolul I și II
– Titlul VI – Sancțiuni
13.Legea nr. 101/2006 -a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Capitolul III – Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare.
Capitolul IV – Operatori și utilizatori.
14.Legea nr. 24/2007- privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată – integral;
15.OUG nr. 92/2021 -privind regimul deşeurilor, Capitolul IV, atribuţii şi răspunderi ale
autorităţilor competente ale administraţiei publice centrale şi locale art.50-art.60 ;
16.O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu modificările și completările
ulterioare:
Capitolul XIV – Atribuții și răspunderi, secțiunea 3 – obligațiile persoanelor fizice și juridice.
Capitolul XV – Sancțiuni
Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse
ulterior publicarii lor.
Atribuţiile postului – conform anexei atașate prezentului anunţ
www.recensamantromania.ro
Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va
cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată :

  formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform
formularului atașat anunțului de concurs;
 curriculum vitae, modelul comun european;
 copia actului de identitate;
 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări
 fișa medicală (apt port armă și apt permis de conducere ctg. B);
 aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă și permis de
conducere ctg. B, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranței și Apărării
Naționale;
 copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 cazierul judiciar;
 declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul
de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau
colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 declaraţia pe propria răspundere de confirmare a acceptării condițiilor de recrutare și
examinare, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 tabel nominal cu rudele până la gradul II ale candidatului, conform formularului atașat
anunțului de concurs;
 livret militar (dacă este cazul);
 permis de conducere (xerocopie) minim categoria B;
 3 fotografii cu dimensiunile de 3 cm x 4 cm;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs,
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică

www.recensamantromania.ro
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la
nivel instituţional.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16
tel. 0259321935 ,fax.0259321273
email: primaria.beius@cjbihor.ro

Persoane de contact:
1. Daniela CODREAN – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare
2. Elena VESA – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare