Concurs de promovare pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Direcției asistență socială  

                                               

                                               A N U N Ţ

           concurs de promovare pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Direcției asistență socială

 

Funcția publică de conducere vacantă:

 • Director executiv-Direcția asistență socialăfuncție publică cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Probele concursului :

-Selecția dosarelor: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-Proba scrisă: 14.09.2022, ora 1000

-Interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun,în perioada : 22.07.2022-10.08.2022, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș – Compartiment Resurse umane,Salarizare, et. I.

 

Locul de desfăşurare a  concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/săptămână

 

Data afișării anunțului : 22.07.2022,ora 8

 

Condiţii de participare:  

 

Condiţiile generale de participare la concurs  sunt cele prevăzute de art.465 și art.483 alin.2 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiții specifice :

-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-să aibă minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere
-să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii,după caz:

 1. a) asistenţă socială sau sociologie;
  b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
  c) drept;
  d) ştiinţe administrative;
  e) sănătate;
  f) economie sau management, finanţe, contabilitate.

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv și absolvenți cu diploma de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus,cu condiția să fi absolvit studii de master în domeniul administrației publice,management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

-să fie absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii

 

 

    Condiţiile de desfăşurare a concursului:

–  proba scrisă:   14.09.2022,  ora 1000   –  sediul Primăriei municipiului Beiuș

 

 

Bibliografie/Tematica

 

       Bibliografie obligatorie:

1.O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2.Constituția României, republicată;

3.O.G. nr. 137/2000– privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 -privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie specifică:

5.Legea nr.292/2011-asistenţei sociale

6.Legea nr.272/2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)

7.Legea nr.416/2004-privind venitul minim garantat

8.Legea nr.448/2006-privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*

9.Legea nr.277/2010-privind alocaţia pentru susţinerea familiei

10.Legea nr.61/1993-privind alocaţia de stat pentru copii

11.Legea nr.248/2015-privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

12.Legea nr.226/2021-privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

13.Legea nr.17/2000-privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

14.OUG nr.148/2005-privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 

Tematica:

1.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

       Partea a VI-a: Titlul I  – Dispoziții generale

Titlul II – Statutul funcționarilor publici

 

       Partea a VII-a  – Răspunderea administrativă

 

2.Constituția României, republicată – integral.

3.O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.

5.Legea nr.292/2011-asistenţei sociale-integral

6.Legea nr.272/2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)–integral

7.Legea nr.416/2004-privind venitul minim garantat–integral

8.Legea nr.448/2006-privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*–integral

9.Legea nr.277/2010-privind alocaţia pentru susţinerea familiei–integral

10.Legea nr.61/1993-privind alocaţia de stat pentru copii–integral

11.Legea nr.248/2015-privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate–integral

12.Legea nr.226/2021-privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie–integral

13.Legea nr.17/2000-privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice–integral

14.OUG nr.148/2005-privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului–integral

 

    Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

     Atribuţiile postului – conform anexei atașate prezentului anunţ

 

Pentru concursul de promovare organizat pentru funcţia publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi :

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;|[f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]| |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
 • |[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • cazier administrativ;
 • |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16

tel. 0259321935 ,fax.0259321273

email: primaria.beius@cjbihor.ro

 

Persoane de contact:

 1. Daniela CODREAN – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare
 2. Elena VESA – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare