ANUNT PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

NR. 7326/28.06.2022

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ETAPA I- ETAPA PREGATITOARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT CU ANEXE SI

IMPREJMUIRE

Beneficiar – Laza George
Amplasament: Municipiul Beius, str. 1 Decembrie 1918, nr. 103/L.
Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel
0259/321935 int. 111.
Publicul este invitat sa consulte documentatia si sa transmita comentarii, observatii si propuneri in perioada 28.06.2022 – 12.07.2022 , la sediul
Primariei municipiului Beius din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe site-ul primariei (primaria.beius@cjbihor.ro).
Raspunsul la observatiile si propunerile transmise vor fi puse la dispozitia publicului la sediul Primariei municipiului Beius si pe site-ul Primariei
pana la data de 15.07.2022 .
Conform Legii 350/2001 orice cetatean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile
documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de
investitii o impun , autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea de
catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal , elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate,
numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul – sef, dupa caz conform competentei.