ANUNȚ – privind începerea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din Municipiul Beiuș, care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Ady Endre Municipiul Beiuș”

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. 5 din Legea nr. 255/2010, aducem la cunoștință publică începerea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din Municipiul Beiuș, care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Ady Endre Municipiul Beiuș”, în data de 28.12.2023, ora 12:00, la sediul Consiliului Local al Municipiul Beiuș, situat în Municipiul Beiuș, Piața „Samuil Vulcan”, nr. 16.

În termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, titularii drepturilor reale asupra imobilelor afectate de expropriere, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitați să comunice Primăriei Municipiului Beiuș, în atenția Secretarului General al Municipiul Beiuș, cererile pentru plata despăgubirilor, formulate în baza prevederilor art. 19 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 255/2010, respectiv a prevederilor art. 15 alin. 1 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 53/2011, însoțite de actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale – originale sau copii legalizate.

Cererile pot fi depuse la Registratura Municipiul Beiuș, de la sediul din Municipiul Beiuș, str. Piața „Samuil Vulcan”, nr. 16, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00 ori comunicate prin poștă.

Cererea pentru plata despăgubirilor va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, opțiunea privind cuantumul despăgubirii și actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată (în cazul în care acestea nu au fost predate anterior expropriatorului).

La data plublicării prezentului anunț, se afișează la sediul Consiliului Local al Municipiului Beiuș, și pe pagina de internet a Municipiul Beiuș (www.primariabeius.ro) următoarele documente:

  1. planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Beiuș, care conține delimitarea imobilelor – teren cu sau fără construcții – expropriate, însoțit de anexa cu indicarea numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizați;
  2. tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condițiile Legii nr. 255/2010, cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați și numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastrale;

ANUNȚ EXPROPRIERI