Anunț- depunerea de oferte in vederea stabilirii valori estimate a serviciilor de verificare a actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea termoenergetică a clădirii CASINA ROMANA, Beius Judetul Bihor”

Anunț

        Municipiul Beiuș cu sediul în municipiul Beiuș, strada Piața Samuil Vulcan, nr. 16, județul Bihor, cod poștal 415200, cod fiscal 4794567, telefon 0259321935, fax 0259321273, email primaria.beius@cjbihor.ro, intenționează sa achiziționeze servicii de verificare a actualizării ‘’Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea termoenergetică a clădirii CASINA ROMANA, Beiuș Județul Bihor”

Procesul de cercetare a pieței cu privire la costurile estimate se realizează in vederea obținerii informațiilor reale si actuale de la operatori economici din domeniu, informații necesare estimării cat mai corecte a prețului serviciilor.

Cod si denumire CPV:

71000000-8 Servicii de arhitectura, de construcții, de inginerie si de inspecție (Rev.2)

Data limita depunere oferte:

27.02.2022 14:00

Documentele de calificare solicitate:

1.Certificat constatator emis intr-un interval de maxim 30 de zile pana la data depunerii ofertei.

2. Formulare atașate prezentului anunț,

3. Clarificări solicitate in caietul de sarcini atașat.

Toate cerințele si condițiile impuse sunt prezentate in caietul de sarcini atasat.

In speranța unei viitoare colaborări așteptam oferta dumneavoastră pana in data de 27.02.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei  Municipiului Beiuș sau pe adresa de email: achizitiiprimaria.beius@gmail.com.

Anunt ,caiet de sarcini si formulare