Anunț -Primăria municipiului Beiuș organizează examen de promovare in funcții publice de execuție, în gradul profesional imediat superior celui deținut .

Nr.513/18.01.2023

                                                  

ANUNT

Având în vedere prevederile art. 478,art.479 alin.1 lit.a),c) și d) din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ, respectiv ale art. 126. alin. (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primăria municipiului Beiuș organizează examen de promovare in funcții publice de execuție, în gradul profesional imediat superior celui deținut .

Probele stabilite pentru examen sunt :selecția dosarelor, proba scrisa si interviul ;

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.din G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Data până la care se poate depune dosarul de înscriere in conformitate cu prevederile art. 127 din H.G. nr.611/2008 – 20 de zile de la data afișării anunțului ,respectiv 06.02.2023

Proba scrisa va avea loc in data de 17.02.2023, ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Beiuș ;

Interviul va avea loc in termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise  la sediul Primăriei Municipiului Beiuș;

 

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1 lit.a),c) și d)  din Oug nr.57/2019-privind codul administrativ:

  1. a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
    b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
    c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Bibliografie:

 

1.O.U.G. nr. 57/2019– privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2.Constituția României, republicată;

3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002– privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia specifica:

 

a)pentru postul de Consilier clasa I grad principal-compartiment tehnic

Legea nr.123/2012- legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Legea nr.121/2014– privind eficientă energetică

b)pentru postul de Consilier clasa I grad superior-compartiment administrarea domeniului public și privat

Legea nr.255/2010– privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Legea nr.2287/2009-privind Codul civil-proprietatea publică și privată-Cartea a III -despre bunuri

 

NOTA: Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificările si completările aduse ulterior publicării lor