Anunț Nr.11461 din 30.05.2024 – pentru concesionarea parcelelor din PSI Beiuș

ANUNŢ
Nr. 11461 din 30.05.2024
JUDEŢUL BIHOR, cu sediul în Oradea, P-cul. Traian, nr. 5, organizează licitaţie publică:
1. Informaţii generale privind concendentul precum: denumirea, codul de identificare fisca lă, adresa, datele de
contact, persoana contact:
– Judeţul Bihor, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor, cod fiscal 4244997,
cont garanţii RO 72TREZ07650065006XXX000161, telefon 0359.889.389, e-mail: contact@adlo.ro,
persoana de contact: Stoica Sergiu Andrei, telefon 0770/731852, e-mail persoana de contact:
sergiu.stoica@adlo.ro
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat:
16 terenuri situate în intravilanul municipiului Beiuş, F.N., judeţul Bihor, identificate astfel:
– Teren în suprafaţă de 25,952 mp, înscris în CF nr. 106864 Beiuş, nr. cadastral 106864,
– Teren în suprafaţă de 17,634 mp, înscris în CF nr. 106865 Beiuş, nr. cadastral 106865,
– Teren în suprafaţă de 16,587 mp, înscris în CF nr. 106866 Beiuş, nr. cadastral 106866,
– Teren în suprafaţă de 15,805 mp, înscris în CF nr. 106867 Beiuş, nr. cadastral 106867,
– Teren în suprafaţă de 12,609 mp, înscris în CF nr. 106868 Beiuş, nr. cadastral 106868,
– Teren în suprafaţă de 5,842 mp, înscris în CF nr. 106869 Beiuş, nr. cadastral 106869,
– Teren în suprafaţă de 5,769 mp, înscris în CF nr. 106870 Beiuş, nr. cadastral 106870,
– Teren în suprafaţă de 5,583 mp, înscris în CF nr. 106871 Beiuş, nr. cadastral 106871,
– Teren în suprafaţă de 5,769 mp, înscris în CF nr. 106872 Beiuş, nr. cadastral 106872,
– Teren în suprafaţă de 4,105 mp, înscris în CF nr. 106873 Beiuş, nr. cadastral 106873,
– Teren în suprafaţă de 4,499 mp, înscris în CF nr. 106874 Beiuş, nr. cadastral 106874,
– Teren în suprafaţă de 5,915mp, înscris în CF nr. 106875 Beiuş, nr. cadastral 106875,
– Teren în suprafaţă de 5,924 mp, înscris în CF nr. 106876 Beiuş, nr. cadastral 106876,
– Teren în suprafaţă de 6,361 mp, înscris în CF nr. 106877 Beiuş, nr. cadastral 106877,
– Teren în suprafaţă de 7,906 mp, înscris în CF nr. 106878 Beiuş, nr. cadastral 106878,
– Teren în suprafaţă de 11,636 mp, înscris în CF nr. 106879 Beiuş, nr. cadastral 106879,
– aparţinând domeniului privat al Judeţului Bihor, conform caietului de sarcini, H.C.J. Bihor nr.
110/26.04.2024 şi temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 respectiv OUG 112/15.07.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire – se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, sau
prin descărcarea acestora de pe site-ul instituţiilor: https://www .adio.ro,
https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/anunturi şi https://www.municipiulbeius.ro
3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat – Societatea Agenţia de
Dezvoltare Locală Oradea S.A, Oradea, strada Primăriei nr. 3 parter, jud. Bihor.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: Gratuit.
3.4 Data-l imită pentru solicitarea clarificărilor: 14.06.2024, ora 09.00.
4. Informaţi i privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 25.06.2024, ora 09.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariat – Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală
Oradea S.A, Oradea, strada Primăriei nr. 3 parter, judeţul Bihor.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şed inţa publică de deschidere a ofertelor:
25.06.2024, ora 12:00, la sediul societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A – Sala de şedinţe,
Oradea, strada Primăriei nr. 3 parter, judeţul Bihor.
6. Instanta competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10, judeţul Bihor, cod
poştal 410033, telefon 0259.414.896, fax. 0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@:just.ro.
7. Data transmiterii anunţu lui de li citaţie către instituţi~bilitate, în vederea publicării: 31.05.2024

Anunț Nr.11461 din 30.05.2024 PSI Beius

Documentație de atribuire PSI Beiuș

Anexe la Documentația de atribuire PSI Beiuș