Anunț de publicitate- Achiziție publică directă de lucrări: „Reconfigurare parcări cartiere: 1. Aurel Vlaicu – Aleea  Independenței, 2. Samuil Vulcan – zona Cinematograf, 3. Aleea Moților – Parohia  Romano Catolică”  

  Anunț de publicitate 

Achiziție directă

 

MUNICIPIUL Beius   invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor, să depună oferta în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări:

 

Reconfigurare parcări cartiere: 1. Aurel Vlaicu – Aleea  Independenței, 2. Samuil Vulcan – zona Cinematograf, 3. Aleea Moților – Parohia  Romano Catolică”

 

Denumire Autoritate Contractantă: MUNICIPIUL BEIUS

1.Cod unic de înregistrare:4794567

2.Sediul: Municipiul  Beius ,str. Samuil Vulcan   nr.14. jud. Bihor

3.Telefon/fax: 0259-321935, fax 0259-321273

4.Pagina de internet: www.municipiulbeius.ro

5.Procedura de atribuire: achiziție directa

6.Sursa de finanțare a contractului: buget local

7..Obiectul contractului: achiziția lucrarilor   pentru obiectivul: Reconfigurare parcări cartiere:

 1. Aurel Vlaicu – Aleea Independenței, 2. Samuil Vulcan – zona Cinematograf, 3. Aleea

Moților – Parohia  Romano Catolică”în baza Proiectul tehnic nr. 318 din 2024 realizat de către S.C. PROCONSOLUTIONS  S.R.L., Str. Zimbrului nr.4, mun. Oradea, jud. Bihor si , conform cerințelor stabilite în Caietul de sarcini nr.5889/23.05.2023

Amplasament

Obiectivul este situat în Municipiul Beiuș în locațiile:

 • CARTIER AUREL VLAICU- ALEEA INDEPENDENȚEI;
 • PIAȚA SAMUIL VULCAN – ZONA CINEMATOGRAF;
 • ALEEA MOȚILOR – PAROHIA ROMANO – CATOLICĂ.

 

8.Durata contractului: Durata de executare a contractului este de la semnarea contractului de către ambele părți până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, cu respectarea termenului de execuție  stabilit care nu poate să depășească 6 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către beneficiar.

Perioada de garanție tehnica : 24 de luni.

 

Contractul încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepție finală, respectiv la eliberarea garanției de bună execuție.

Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractului fara TVA

 

 1. CODURI CPV:45223300-9 – Lucrări de construcţii de parcări (Rev. 2).

10.Informații și clarificări: Ofertanții interesați pot să solicite detalii despre achiziție la Compartiment Achiziții Publice, e-mail:achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 2 zile Orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați să participe cu ofertă la achiziția lucrărilor mai sus menționate, se poate transmite în scris, la adresa de email: achizitiiprimaria.beius@gmail.com, urmând ca răspunsurile autorității contractante să fie publicate pe site-ul instituției .

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 07.06.2024, ora 12.00 pe email la adresa

achizitiiprimaria.beius@gmail.com sau la sediul Primăriei : Beius, str. Samuil Vulcan .14, Registratura

 

 1. Valoarea estimată a achiziției: 451,23 lei  fără TVA
 2. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA
 3. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei fără TVA
 4. Limba în care se redactează oferta: limba română

 

 1. Modalități de plată: Plata se va face la valoarea lucrărilor real executate, in termen de 30 zile de la data primirii (înregistrării) facturii în original de către achizitor și prezentarea situațiilor de lucrări.

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

 

 1. Condiții de participare și prezentare a ofertei

 Documente de calificare : ofertantul va completa și depune :

1.Formularele atașate în secțiunea Formulare

2.Certificat constatator emis de ONRC în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, din care rezultă obiectul de activitate al operatorului economic și  din care să reiasă concordanța codului CAEN cu obiectul contractului.

3.Dovada experienței similare

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani , , care sa ateste incheierea si executarea unor contracte avand ca si obiect lucrari similare cu cele care fac obiectul achizitiei. in valoare minima de 800.000.00 lei , exclusiv TVA

Lista de lucrari +Formulare de experienta similara pentru lucrarile solicitate, insotite de documente relevante care certifica executarea lucrarilor (contracte/ parti relevante contract/proces-verbal de receptie/recomandari) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa contina informatii cu privire la valori, perioada, locul executiei, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii lucrarilor.

 

 1. Oferta tehnica

 

5 Oferta financiara

 

 1. Modul de prezentare a ofertei tehnice:

Ofertantul va elabora propunerea tehnică incluzând toate elementele necesare evaluărilor tehnice pentru execuția lucrărilor și va respecta toate prevederile din Proiectul tehnic (partea scrisă și partea desenată), Caietul de sarcini, precum si normele/normativele tehnice din construcții în vigoare.

Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

Prezentarea unor oferte tehnice care nu satisfac cerințele tehnice ale autorității contractante au ca efect declararea ofertelor ca fiind neconforme.

 

 1. Modul de prezentare a ofertei financiare

Oferta financiară se va completa și prezenta conform Formular 11 , în care va fi menționat prețul  total ofertat, prețul ofertat va fi exprimat în lei, fără TVA și va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate și orice costuri legate de lucrărilor care fac obiectul contractului.

Prețul contractului este ferm si nu se ajustează.

Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ca neconformă a ofertei. Dacă prețul ofertat nu rezultă clar din formularul de ofertă, oferta va fi respinsă ca neconformă.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate și trebuie sa fie semnata pe propria răspundere de către ofertant sau de către persoana legal împuternicita de către acesta.

Se va completa și prezenta Anexa la Formularul de ofertă.

 

19.Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scazut”, în condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini. În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita depunerea unei noi oferte de preț în vederea departajării ofertelor.

 

 1. Achiziția directă se va realiza prin catalogul electronic SICAP

Oferta tehnică, oferta financiară si anexa acestuia împreună cu toate documentele solicitate, semnate și ștampilate, vor fi transmise pe email la adresa achizitiiprimaria.beius@gmail.com sau depuse la Registratura Primăriei Municipiului Beius , în termenul limită de depunere publicat în Anunțul de publicitate SEAP .. Ofertanții trebuie sa fie înregistrați in SICAP pentru a putea definitiva achiziția on-line.

Achiziția se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SICAP cu operatorul economic participant cu ofertă la achiziția lucrarilor  mai sus menționate, care în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut ” se va clasa pe locul I, urmând a posta în  Catalogul electronic de produse/servicii/lucrări disponibil pe site-ul www.e-licitație.ro prețul ofertat conform Formularului de ofertă transmis cu oferta, cu menționarea obiectului contractului Reconfigurare parcări cartiere: 1. Aurel Vlaicu – Aleea  Independenței, 2. Samuil Vulcan – zona Cinematograf, 3. Aleea Moților – Parohia  Romano Catolică” si numărul anunțului.

 1. Informații suplimentare :

Orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați să participe cu ofertă la achiziția serviciilor mai sus menționate, inclusiv pentru  proiectul tehnic  se poate transmite în scris, la adresa de e-mail : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, urmând ca răspunsul autorității contractante să fie publicat pe site-ul instituției : http://www.municipiulbeius,ro

În acest sens operatorii economici vor avea în vedere vizualizarea site-ului în perioada de transparență a acestuia până la expirarea termenului menționat în anunțul privind depunerea ofertei .

 

În cazul în care se optează pentru depunerea documentelor la Registratura Primăriei Municipiului Beius ,acestea se vor depune  în termenul limită de depunere publicat în Anunțul de publicitate. Pe plic se va menționa numele ofertantului și denumirea procedurii cu mențiunea „ A nu se deschide până în ________ ora 12”. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate. Ofertele vor fi evidențiate separat, in plicuri distincte, respectiv: – Documente de calificare – Propunerea tehnică – Propunerea financiară. Limba de redactare a ofertei este limba română. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Atașăm prezentului anunt:

– caiet de sarcini pentru execuția de lucrări de construcții pentru obiectivul: „Reconfigurare parcări cartiere: 1. Aurel Vlaicu – Aleea  Independenței, 2. Samuil Vulcan – zona Cinematograf, 3. Aleea Moților – Parohia  Romano Catolică”

– H.C.L. nr.89/09.05.2024

– Liste de cantitati , Deviz general , Memoriu tehnic  , parte desenata

Termen limita primire oferte: 07.06.2024, ora 12.00

Informatii suplimentare:

Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor , iar achizitia se finalizeaza prin incheierea unui contract   in conformitae cu  prevederile  art. 125 din HG 395/2016. Riscurile transmiterii ofertei , inclusiv forta majora , cazul fortuit , cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

Formularele, Documentatia tehnica , listele de cantitati , se gasesc atasate si  pe site-ul Primariei Municipiului Beius www.municipiulbeius.ro

 

 

ANUNT PUBLICITATE PARCARI BEIUS 2024

B Caiet de sarcini parcari 2024

C Formulare parcari 2024

D Beiuș, HCL 89 din 09.05.2024

1. Parte desenata Aurel Vlaicu

2.Parte desenata – Cinematograf

3.Parte desenata – Motilor

4.Deviz General Reamenajare Parcari

5.Liste de cantitati parcari

6 Memoriu tehnic