ANUNȚ DE PUBLICITATE ACHIZIȚIE DIRECTĂ-Servicii de monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri neconform Beiuș, închis prin S.M.I.D. Bihor

 

 ANUNT DE PUBLICITATE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

 

In temeiul prevederilor art.7, alin.(5),  din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare;

 Municipiul Beiuș , in calitate de autoritate contractanta, achiziționează:

Servicii de monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri neconform Beiuș, închis prin S.M.I.D. Bihor

 Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beiuș; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

Obiectul achiziției: Servicii de monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri neconform Beiuș, închis prin S.M.I.D. Bihor

  Valoarea estimată a contractului:  150.000,00  lei fără TVA

Cod CPV: 90732600-3 Măsurare sau monitorizare a poluării solului (Rev.2)

 

Tip de contract: Servicii

           Amplasament: terenul în suprafață de 1,4293 ha ,depozit de deșeuri neconform închis, situat pe domeniul public al municipiului Beiuș, extravilan,  cadastral 102097

Prețul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea prețului contractului.

 Descrierea situației existente

În momentul de față depozitul de deșeuri neconform Beiuș a fost închis prin proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bihor, fiind predat Primăriei Municipiului Beiuș în baza PROTOCOLULUI  privind predarea – primirea investițiilor efectuate pentru închiderea depozitului neconform din Beiuș – în cadrul proiectului ,, Sistem de Management Integral al Deșeurilor în județul Bihor,, către municipiul Beiuș – Consiliul Local Beiuș, în vederea asigurării monitorizării post – închidere, înregistrat la Primăria municipiului Beiuș cu nr. 8560/23.09.2020 și la Consiliul Județean Bihor cu nr. 19918 din 23.09.2020

Pentru asigurarea întreținerii infrastructurii existentă și a efectuării de activități de monitorizare sunt necesare achiziția următoarelor  servicii:

 

Nr.

Crt.

Denumire serviciu UM Cantitatea
1.

Monitorizare cantitatea

de precipitații

Buc/an 365
2.

Monitorizare temperatură

( min., Max ora 15,00)

Buc/an 365
3. Monitorizare evapo-transpirație Buc./an 365
4. Monitorizare umiditate aer (la ora 15) Buc./an 365
5. Determinarea cantității de levigat Buc/an 2
6.

Compoziție levigat din bazinul colector

, 1 probă /semestru

Probe /an 2
7. Transport și tratare levigat M3/an 694,94
8. Verificare nivel levigat din corpul depozitului Buc/an 2
9.

Determinare cantitate de apă colectată

de pe suprafețele acoperite

Buc./an 2
10.

Determinare compoziția apei de suprafață

din vecinătatea depozitului

Buc./an 2
11.

Determinarea calității apei de suprafață

din vecinătatea depozitului

Buc./an 2
12. Determinare noxe gazoase (emisii) Det./an 2
13.

Măsurători nivelul apei subterane în 3

foraje

Det./an 2
14. Analize ape subterane 3 foraje Probe/an 6
15.

Inspecție periodică la depozit pentru

vizionare ( denivelări, tasări, prăbușiri)

Buc/an 12
16. Întreținere rețele de colectare levigat ml 268
17.

Întreținere sistem de neutralizare gaz de

depozit

sonde 12
18. Curățare rețele pluviale( min.3 ori/an) ml 1236
19. Măsurători topometrice, borne Buc/an 10
20. Întreținere spații verzi mp 14.413 mp
21. Întreținere amplasament Buc./an 1

 

Rezultatele programului de monitorizării se vor consemna în Registrul de evidență a depozitului menajer.

La finalul contractului, Registrul se va preda Beneficiarului.

În termen de 5 zile de la semnarea contractului de servicii, prestatorul va depune graficul de monitorizare al depozitului.  

 Termen de execuție : Contractul de servicii de monitorizare va fi încheiat pe o perioadă de 1 an , cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii

Termenul de valabilitate a ofertei — 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Motive de excludere:

Declarație privind                neîncadrarea      in prevederile art.60 din Legea 98/2016 privind  achizițiile publice. Completare Formular nr.3

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Completare Formular nr.4

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.165 coroborat cu art 166 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Completare Formular nr.5

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Completare Formular nr.6

Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare).

Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Documentele vor fi depuse în oricare dintre formele: copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

 

Cerințe minime de calificare:

Prestatorul va avea o echipă formată din personal specializat/atestat/autorizat, cu experiență în toate componentele/specialitățile serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini,

Experiența similară: Lista principalelor servicii presate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca operatorul economic a prestat servicii similare a căror valoare cumulata a fost de minim 150.000 lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați; din care sa rezulte ca operatorul economic a prestat servicii  similare a caror valoare cumulata a fost de minim 150.000 lei fara TVA .

 

PREZENTAREA OFERTEI

  1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi în conformitate cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini , astfel încât, în procesul          de evaluare a ofertelor, informațiile să permită identificarea facilă a specificațiilor din caietul de sarcini corelate cu documentele care compun propunerea tehnica.

În acest sens propunerea tehnică va cuprinde:

Un comentariu propriu al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini;

Descrierea detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru prestarea  serviciilor pe   specialități cu nominalizarea personalului responsabil;

 

Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic din care să rezulte faptul  că, la   elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în  vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului – Formular 9

Declaratie pe proprie răspundere a operatorului economic privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de munca. Ofertantul va menționa in declarație ca a ținut cont si va respecta aceste reglementari  obligatorii, la elaborarea ofertei si respectiv pe parcursul executării contractului de servicii – Formular 10

 

  1. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară va cuprinde toate și orice costuri legate de prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică.

Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară vor fi stabilite în lei, nu vor conține TVA și vor avea maxim 2 (două) zecimale.

Prețurile cuprind toate operațiunile/activitățile necesare pentru îndeplinirea în integralitate a serviciilor și rămâne ferm pe toată durata de executare a serviciilor. În modul de formare a prețurilor, ofertantul are obligația de a lua în considerare toate cotele de contribuție obligatorii/taxe/impozite.

Neprezentarea cerințelor de mai sus, atrage după sine declararea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

Actualizarea prețului contractului va fi acceptată numai în anumite condiții impuse de legislație.

În concluzie, propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu următoarele documente:

  1. Formularul de oferta ( Formular 2 );
  2. Centralizator valoare oferta ( Formular 2a, anexa la Formularul de oferta);

 

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toata  perioada de valabilitate.

 

Oferta trebuie sa cuprindă documentele de calificare mai sus menționate, propunerea tehnica si propunerea financiara. Nedepunerea tuturor documentelor solicitate prin prezentul anunț de publicitate/invitație duce la excluderea operatorilor economici.

 

 Criteriul de atribuire:

 

– Prețul cel mai scăzut in lei fara TVA, dintre ofertele declarate admisibile .

– Prețul ofertat este ferm in lei, cu maxim 2 zecimale

Finalizarea achiziției se va realiza in SEAP, operatorul economic desemnat castigator având obligația de a posta serviciile care fac obiectul achiziției, din cadrul prezentului anunț de publicitate. Operatorii economici obligatoriu trebuie sa fie înscriși in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

 

 

  1. MENTIUNI:

Modalitatea de transmitere a ofertelor:

Ofertele ce cuprind criterii de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor transmite pana la data limita de depunere a ofertelor prin e-mail: la adresa achizitiiprimaria.beius@gmail.com, sau prin depunere la Secretariatul Municipiului Beiuș  str. P-a Samuil Vulcan nr. 14 Beiuș , jud. Bihor

 

Oferta financiara va fi postata obligatoriu in catalogul electronic SEAP, in maxim 24 ore după termenul limita de depunere a ofertei, pentru ca după analizarea documentațiilor, ofertantul castigator sa poată fi notificat, in scopul finalizării achiziției, pe SICAP, prin intermediul catalogului electronic..

 

Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.10.2023, ora 15:00.

Deschiderea ofertelor: 31.10.2023, ora 15:00 la adresa autorității contractante, str. P-ta Samuil Vulcan , nr 14 ,Beiuș, Bihor . Operatorii economici trebuie sa fie  înscriși in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Atașat:

Caiet de sarcini nr. 11240  din  23.10.2023 Documentatie tehnica servicii de monitorizare postinchidere a depozitului de deseuri neconform Beius

Formulare Formulare servicii de monitorizare postinchidere a depozitului de deseuri neconform Beius

Persoana de contact: Mariana Cotrău Compartiment  Achiziții Publice  email: achizitiiprimaria.beius@gmail.com, tel : 0766703225