ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022.

ANUNŢ  DE  PARTICIPARE

Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022.

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,codul fiscal,adresa,numărul de telefon,telefon/fax sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primăria Beiuș, cod fiscal 4794567,str.P-ța Samuil Vulcan, nr.14,Beiuș,județul Bihor,telefon 0259/321935, fax 0259/321273,email:primaria.beiuș@cjbihor.ro.

În baza art.16 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,Municipiul Beiuș face cunoscută intenția de atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri de la bugetul local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022.

Reglementări legale:

  • Legea nr.350/2005,actualizată,privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
  •  Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
  •  Hotărîrea Consiliului Local nr.136/20.05.2022 privind aprobarea sumelor in bugetul local pentru acordarea de finantari nerambursabile pe anul 2022 al Municipiului Beiuș,
  • Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului local  al municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Programul anual a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Beiuș pentru anul 2022 cuprinde activități pentru finantarea proiectelor și acțiunilor in domeniul sportiv  de pe raza municipiului Beiuș .

Suma totala alocată este de 35 mii lei și se alocă astfel:

  • Pentru finanțarea acțiunilor și proiectelor din domeniul sportiv:35 mii lei

 

 

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Beiuș este reglementata de ”Regulamentul privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local” care poate fi consultat și pe site-ul Primăriei Beiuș, www.primariabeius.ro .

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se face în limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al municipiului Beiuș pe anul 2022.

Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfașoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română, conform  Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului local  al municipiului Beiuș alocate pentru activități nonprofit de interes local și se va depune în doua exemplare(original și copie) , precum și în format electronic la registratura Consiliului local al municipiului Beiuș.

Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finanțare nerambursabila din bugetul local al municipiului Beius este 09.06.2022 orele 14.00.Termenul pentru depunerea proiectelor a fost redus conform art.20 al.(2) din motive de intârziere a aprobării sumelor in  bugetul local, respectiv de timpul scurt ramas pana la terminarea exercitiului financiar pentru demararea proiectelor.

            Atragem atenția că solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie sa facă dovada capacității de cofinanțare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Vor fi analizate numai proiectele depuse în termenul stabilit prin anunțul de participare și întocmite în conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevazută în regulamentul anterior menționat și care își desfașoară activitatea în municipiul Beiuș.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor:10.06.2022-14.06.2022.

Evaluarea și selecția programelor depuse se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant,în limita bugetului alocat.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

             FĂRCUȚ NICOLETA