ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ – “ Servicii evaluare-reevaluare imobile domeniul public și privat municipiul Beiuș ”

                                           ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

“ Servicii evaluare-reevaluare imobile domeniul public si privat municipiul Beiuș ”

 Tip anunț: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

 Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact: Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 Obiectul contractului :

“ Servicii evaluare-reevaluare imobile domeniul public si privat municipiul Beius ”

 Cod CPV Principal: 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluării (Rev.2)

 Tip de contract:

Servicii

 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Conform caietului de sarcini se vor presta servicii de evaluare / reevaluare bunuri imobile aparținând domeniului public si privat al municipiului Beiuș sau bunuri asupra cărora municipiul Beius dorește sa demareze proiecte de dezvoltare, de către un evaluator, membru atestat ANEVAR.

 Valoarea totala estimata: 10.900 lei fără TVA

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

Termen depunere oferta06.04.2023, ora:1500

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scăzut

 Durata contractului: 12 luni de la data semnarea contractului de către ambele parti.

Condiții de participare:

cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitația de participare si formularele, anexate prezentului anunț;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 04.04.2023, ora 1600 pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atașate:

1.Invitatie de participare;1.Invitatie participare Servicii evaluare reevaluare imobile Beius

2.Caiet de sarcini;2.Caiet de sarcini Servicii evaluare reevaluare imobile Beius

3.Formulare ;3.Formulare Servicii evaluare reevaluare imobile Beius