ANUNT ACHIZITIE DIRECTA   Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru Reabilitarea Termoenergetica a cladirii Casina Romana, Beius Jud. Bihor

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru

Reabilitarea Termoenergetica a cladirii Casina Romana, Beius Jud. Bihor, necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C5-B2.1.a-157  din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 

Tip anunt: ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitii@primariabeius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Bogan Alexandra ;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

Obiectul contractului :

 

Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru

Reabilitarea Termoenergetica a cladirii Casina Romana, Beius, Beiuș, Jud. Bihor, necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C5-B2.1.a-157  din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 

Cod CPV: 71322000 – 1 – Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice

 

Tip de contract:

Servicii

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Conform caietului de sarcini se vor executa servicii privind Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru Reabilitare termoenergetică a clădirii Reabilitarea Termoenergetica a cladirii Casina Romana, Beius Jud. Bihor, necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C5-B2.1.a-157  din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice constand în:

  1. Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor și proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAD, DTAC, DTOE);
  2. Proiectul tehnic de execuție (PT), cu caiete de sarcini, detalii de execuție (DE), programe de urmărire și control a calității, devizul general și devizul martor, liste de cantități de lucrări, inclusiv plan de sănătate și securitate în muncă, grafic de execuție;
  3. Verificarea proiectului tehnic, realizată de alți specialiști decât cei care au elaborat proiectul tehnic;
  4. Asistență de specialitate pentru formularea eventualelor răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție;

Asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

 

Valoarea totala estimata: 48.910 lei fără TVA

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta :

15.06.2023, ora 1400

 

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

 

Durata contractului: Durata de prestare a serviciului, defalcată pe etapele menționate anterior este:

– Proiectare, inclusiv verificarea proiectului tehnic: maxim 60 de zile de la ordinul de începere a serviciului;

– Asistență tehnică din partea proiectantului: se va realiza pe toată perioada de execuție a lucrărilor, lucrări care vor face obiectul altei proceduri ce va fi inițiată și finalizată după recepția documentației proiectului tehnic. Termenul maxim pentru finalizarea acestui serviciu nu poate depăși termenul maxim prevăzut în contractul de finanțare nr. 129878 din 17.11.2022, respectiv data de 30 iunie 2026. Autoritatea contractantă are obligația de a notifica prestatorul după emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuție.

Începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestator se va face după constituirea garanției de bună execuție a serviciilor de proiectare și emiterea ordinului de începere a serviciilor, conform legislației în vigoare.

 

Condiții de participare: cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , anunt/invitatia de participare si formularele, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com sau prin depunere la Secretariatul Municipiului Beius str.Piata Samuil Vulcan nr. 14-16 Beius , jud. Bihor.in plic inchis.

Documente atasate:

1.Invitatie participare Invitatie participare Achizitie PT Casina Romana

2.Caiet de sarcini Caiet de sarcini

3.Anexe caiet de sarcini; Aviz electrica Aviz Mediu CU Casina DG semnat Expertiza Casina Romana Memoriu DALI 1 Memoriu DALI 2 St geo Casina Verificarea aplicarii DNSH

4.Formulare.3.Formulare Casina Romana