ANUNT ACHIZITIE DIRECTA “Achiziție si montaj indicatoare rutiere”

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
“Achiziție si montaj indicatoare rutiere”

Tip anunț: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA
Autoritatea contractanta
MUNICIPIUL BEIUS
Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod
Postal: 415200; Tara: Romania;
Adresa de e-mail: achizitiiprimariabeius@gmail.com;
Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;
Persoana de contact: Roman Ecaterina Amalia;
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;
Obiectul contractului :
“Achiziție si montaj indicatoare rutiere”

Cod CPV Principal: 34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2)
Tip de contract:
Servicii
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini

Valoarea totala estimata: 63.025,21 lei fără TVA
Locul de executare
Municipiul Beius, judetul Bihor
Termen depunere oferta : 30.06.2023 ora 15.30
Criterii de atribuire :
Pretul cel mai scazut
Durata contractului: 45 de zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciului.
Condiții de participare:
cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatia de participare si
formularele, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

2

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de
sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 29.04.2023, ora 16 00 pe
adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

Documente atasate:
1.Invitatie de participare;1.Invitatie participare Achizitie si montare indicatoare rutiere
2.Caiet de sarcini;2.Caiet de sarcini achizitie indicatoare rutiere
3.Formulare3.Formulare Achizitie si montare indicatoare rutiere