A N U N Ţ – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcții publice de execuție vacante ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul compartimentului investiții și amenajarea teritoriului -Direcția amenajarea teritoriului și urbanism

Data afișării: 24.03.2023,ora 8

A N U N Ţ
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul compartimentului investiții și amenajarea teritoriului -Direcția amenajarea teritoriului și urbanism

Funcții publice de execuție vacante:
• Consilier clasa I grad asistent- compartiment investiții și amenajarea teritoriului -Direcția amenajarea teritoriului și urbanism- funcție publică cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Probele concursului :
-Proba scrisă: 26.04.2023, ora 1000– sediul Primăriei municipiului Beiuș
-Interviul: Data și ora interviului se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise)

Dosarele de înscriere la concurs se depun,în perioada : 24.03.2023-12.04.2023, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Beiuș – Compartiment Resurse umane,salarizare, et. Interval orar 8-15
Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada de depunere a contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada de soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Locul de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Beiuș
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi,40 ore/săptămână
Condiţii de participare:

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice :

-consilier clasa I grad asistent

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
domeniul de studiu :științe inginerești (domeniul fundamental),inginerie civilă (ramura de știință)
• minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Bibliografie/Tematica

Bibliografie obligatorie:
1.O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2.Constituția României, republicată;
3.O.G. nr. 137/2000- privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 -privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Bibliografie specifică:
1.H.G. nr.907/2016-privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr.10/1995-privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
4.H.G.nr.273/1994-pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:
1.Reglementări privind Codul administrativ:
Partea a VI-a: Titlul I – Dispoziții generale
Titlul II – Statutul funcționarilor publici
2.Reglementări privind Constituția României,
3.Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
4.Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,.
5. Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
6. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
7.Reglementări privind calitatea în construcții
8.Reglementări privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor
Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.
Atribuţiile postului – conform anexei atașate prezentului anunţ

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi :

• formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat anunțului de concurs;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice,conform formularului atașat prezentului anunț
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• cazierul judiciar
• declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,
În cazul depunerii dosarelor de concurs prin intermediul oficiilor poştale/ firmelor de curierat, următoarele acte vor fi depuse în copii legalizate: documentele care atestă nivelul studiilor, carnetul de muncă şi/ sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare.
Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Adesa de corespondenă: Primăria municipiului Beiuș, Piata Samuil Vulcan nr.14-16
tel. 0259321935 ,fax.0259321273
email: primaria.beius@cjbihor.ro

Persoane de contact:
1. Daniela CODREAN – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare
2. Elena VESA – Consilier Compartiment Resurse Umane,Salarizare

formular inscriere concurs Atribuțiile postului asistent adeverinta model concurs

Atribuțiile postului asistent

adeverinta model concurs